اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت


8 بازدید ۱۶ام مهر ۱۳۹۶ admin دسته‌بندی نشده بدون نظر

آشنایي با مفهوم Semantic در HTML

آشنایي با مفهوم Semantic در HTML

آشنایي با مفهوم Semantic در HTML

آشنایي با مفهوم Semantic در HTML


آشنایي با مفهوم Semantic در HTML


اگه مطلب مشکلِ خاصی داره(مثلا عنوانش با متنش متفاوته) از طریق دکمه زیر به ما اطلاع بدین :

لطفا دلیل رو اینجا بنویسید :


{rtf1fbidisansideff0{fonttbl{f0fnilfcharset0 Tahoma;}{f1fnilfcharset178 Tahoma;}}
viewkind4uc1pardltrparlang1065f0fs17

f1rtlch’ca’c7 ‘c7’ed’e4 ‘de’d3’e3’ca ‘c7’d2 ‘c2’e3’e6’d2’d4 ‘e5’c7’ed ‘e3’de’cf’e3’c7’ca’edf0ltrch HTMLf1rtlch’a1 ‘c2’e3’e6’ce’ca’ed’e3 ’98’e5 ‘c7’ed’e4 ‘d2’c8’c7’e4 ‘cf’d1 ‘e6’c7’de’da ‘ed’98 ‘d2’c8’c7’e4 ‘de’d1’c7’d1’cf’c7’cf’edf0ltrch (Markup f1rtlch’ed’c7 ‘e4’d4’c7’e4’e5 ’90’d0’c7’d1’ed) ‘c8’c7 ‘c7’d5’e6’e1 ‘e6 ‘d4’ed’e6’e5 ‘e3’d4’ce’d5 ‘e6 ‘de’c7’e4’e6’e4’e3’e4’cf ‘c8’d1’c7’ed ‘d4’98’e1 ‘cf’e5’ed ‘c8’e4’ed’c7’e4 ‘e6 ‘c7’d3’98’e1’ca ‘c8’e4’cf’ed ‘d5’dd’cd’c7’ca ‘e6’c8 ‘e6 ‘c7’d1’c7’c6’e5 ‘e3’cd’ca’e6’c7 ‘cf’d1 ‘c2’e4 ‘c7’d3’ca ’98’e5 ‘c7’d2 ‘d2’e3’c7’e4 ‘e3’da’d1’dd’ed ‘ca’c7 ‘c8’e5 ‘c7’e3’d1’e6’d2 ‘e5’e3’e6’c7’d1’e5 ‘c8’e5 ‘dd’d1’c7’ce’e6’d1 ‘e4’ed’c7’d2 ‘e6 ‘c8’d1 ‘c7’d3’c7’d3 ‘ca’98’e4’e6’e1’e6’8e’ed ‘e5’c7’ed ‘e4’e6’ed’e4 ‘e6’c8 ‘d1’e6’e4’cf ‘d1’e6’c8’e5 ‘d1’d4’cf’ed ‘d1’c7 ‘d8’ed ’98’d1’cf’e5 ‘e6 ‘de’c7’c8’e1’ed’ca ‘e5’c7 ‘e6 ‘e3’dd’c7’e5’ed’e3 ‘cc’cf’ed’cf’ed ‘cf’d1 ‘ce’e6’cf ‘cc’c7’ed ‘cf’c7’cf’e5 ‘c7’d3’ca’a1 ‘c7’d2 ‘c7’ed’e4 ‘d1’e6 ‘c8’e5 ‘e6’c7’d3’d8’e5 ‘c7’d1’c7’c6’e5 ‘c7’ed’cf’e5 ‘e5’c7 ‘e6 ‘c7’d3’ca’c7’e4’cf’c7’d1’cf’e5’c7’ed ‘cc’cf’ed’cf ‘cf’d1 ‘c8’d3’ca’d1 ‘d4’c8’98’e5 ‘cc’e5’c7’e4’ed ‘e6’c8’a1 ‘d5’d1’dd ‘c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘ca’90 ‘e5’c7 ‘e6 ‘e4’cd’e6’e5 ’98’cf’e4’e6’ed’d3’ed ‘e3’ca’cf’c7’e6’e1f0ltrch HTML f1rtlch’c8’e5 ‘ca’e4’e5’c7’ed’ed ‘e4’e3’ed ‘ca’e6’c7’e4’cf ‘cf’c7’e4’d4 ‘e3’c7 ‘d1’c7 ‘cf’d1 ‘c7’ed’e4 ‘d2’e3’ed’e4’e5 ’98’c7’e3’e1 ‘e6 ‘e3’c7 ‘d1’c7 ‘c8’ed ‘e4’ed’c7’d2 ‘e4’e3’c7’ed’cf ‘e6 ‘e4’c7’90’d2’ed’d1 ‘c8’c7’ed’cf ‘c8’c7 ‘ed’98 ‘e3’dd’e5’e6’e3 ‘cf’ed’90’d1 ‘ca’cd’ca ‘da’e4’e6’c7’e4f0ltrch HTML f1rtlch’e3’da’e4’c7’ed’ed ‘ed’c7f0ltrch Semantic f1rtlch’c2’d4’e4’c7 ‘d4’e6’ed’e3’a1 ‘c7’ed’e4’98’e5 ‘c7’ed’e4 ‘da’c8’c7’d1’ca ‘8d’ed’d3’ca ‘e6 ‘8d’e5 ‘e3’da’e4’c7 ‘e6 ’98’c7’d1’c8’d1’cf’ed ‘cf’c7’d1’cf ‘e3’e6’d6’e6’da’ed ‘c7’d3’ca ’98’e5 ‘cf’d1 ‘c7’cf’c7’e3’e5 ‘cf’d1 ‘cd’cf ‘e3’de’cf’e6’d1 ‘c8’e5 ‘c2’e4 ‘ce’e6’c7’e5’ed’e3 ’81’d1’cf’c7’ce’caf0ltrch .

f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch Semantic f1rtlch’cf’d1f0ltrch HTML

f1rtlch’e6’c8’90’e6 | ‘c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch Semantic f1rtlch’cf’d1f0ltrch HTML

https://webgoo.ir/166/f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed-‘c8’c7-‘e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch -semantic-f1rtlch’cf’d1f0ltrch -html

f1rtlch’da’c8’c7’d1’caf0ltrch Semantic f1rtlch’cf’d1 ‘e1’db’ca ‘ed’da’e4’ed “‘e3’da’e4’c7’ed’ed” ‘e6f0ltrch Semantics f1rtlch’ed’da’e4’ed “‘da’e1’e3f0ltrch f1rtlch’e3’da’e4’edf0ltrch f1rtlch’d4’e4’c7’d3’ed” ‘c7’e3’c7 ‘e3’e4’d9’e6’d1 ‘c7’d2f0ltrch HTML Semantice f1rtlch’ed’da’e4’ed ’98’cf’e5’c7’ed ‘d5’dd’cd’c7’ca ‘e6’c8 ‘e6 ‘d3’c7’ce’ca’c7’d1 ‘c2’e4 ‘c8’c7’ed’cf ‘d8’e6’d1’ed ‘e4’e6’d4’ca’e5 ‘d4’e6f0ltrch .

f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘e3’ca’c7’ca’90 ‘e5’c7f0ltrch (Meta tags) f1rtlch’e6 ’98’c7’d1’c8’d1’cf ‘c2’e4’e5’c7 ‘cf’d1 ‘d5’dd’cd’c7’ca ‘e6’c8f0ltrch …

https://webgoo.ir/37/…/f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed-‘c8’c7-‘e3’ca’c7’ca’90-‘e5’c7f0ltrch -meta-tags-f1rtlch’e6-’98’c7’d1’c8’d1’cf-‘c2’e4’e5’c7-‘cf’d1-‘d5’dd’cd’c7’ca-‘e6’c8f0ltrch -ht…

f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’e3’ca’c7’ca’90 ‘e5’c7f0ltrch Meta tags f1rtlch’e6 ’98’c7’d1’c8’d1’cf ‘c2’e4’e5’c7 ‘cf’d1 ‘d5’dd’cd’c7’ca ‘e6’c8f0ltrch HTML – f1rtlch’d5’dd’cd’e5 3f0ltrch . … f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch Semantic f1rtlch’cf’d1f0ltrch HTML ‘bb f1rtlch’ca’90 ‘e5’c7’ed ‘c7’d5’e1’ed ‘e6 ’98’e1’ed’cf’edf0ltrch HTML ‘bb f1rtlch’c7’ed’cc’c7’cf ‘cc’cf’e6’e1f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’ca’90f0ltrch  …

f1rtlch’e6’c8’90’e6 | ‘c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘e3’ca’c7’ca’90 ‘e5’c7f0ltrch (Meta tags) f1rtlch’e6 ’98’c7’d1’c8’d1’cf ‘c2’e4’e5’c7 ‘cf’d1f0ltrch …

https://webgoo.ir/37/f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed-‘c8’c7-‘e3’ca’c7’ca’90-‘e5’c7f0ltrch -meta-tags-f1rtlch’e6-’98’c7’d1’c8’d1’cf-‘c2’e4’e5’c7-‘cf’d1-‘d5’dd’cd’c7’ca-‘e6’c8f0ltrch -html

f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’e3’ca’c7’ca’90 ‘e5’c7f0ltrch Meta tags f1rtlch’e6 ’98’c7’d1’c8’d1’cf ‘c2’e4’e5’c7 ‘cf’d1 ‘d5’dd’cd’c7’ca ‘e6’c8f0ltrch HTML. … f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch HTMLf1rtlch’a1 ‘d2’c8’c7’e4 ’81’c7’ed’e5 ’98’cf’e4’e6’ed’d3’ed ‘e6’c8 ‘bb ’98’c7’d1f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’ca’90 ‘e5’c7’edf0ltrch … f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch Semantic f1rtlch’cf’d1f0ltrch HTML

f1rtlch’e3’cc’ed’cf’c2’e4’e1’c7’ed’e4f0ltrch – Semantic f1rtlch’c8’e6’cf’e4f0ltrch HTML5 f1rtlch’c8’e5 ‘8d’e5 ‘e3’da’e4’c7’d3’ca ‘bff0ltrch

www.majidonline.com ‘9b f1rtlch’e3’de’c7’e1’c7’ca ‘d3’c7’ed’ca ‘9b ‘e6’c8f0ltrch

? f1rtlch’ce’d1’cf’c7’cff0ltrch ???? – Semantic f1rtlch’cf’d1 ‘d2’c8’c7’e4 ‘d4’e4’c7’d3’ed ‘c8’e5f0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch “f1rtlch’e3’d8’c7’e1’da’e5 ‘cf’d1 ‘d2’e3’ed’e4’e5 ‘edf0ltrch f1rtlch’e3’da’e4’edf0ltrch ” f1rtlch’e3’ed’c8’c7’d4’cf’a1 ‘cf’d1 ‘d2’c8’c7’e4’ed … ‘cf’d1’c8’c7’d1’e5 ‘edf0ltrch semantic f1rtlch’c8’e6’cf’e4f0ltrch HTML f1rtlch’d5’cd’c8’ca ‘e3’ed’98’e4’ed’e3’a1 ‘e3’e4’d9’e6’d1 ‘e3’c7 ‘c7’d1’ca’c8’c7’d8 ‘c8’ed’e4 ‘c8’d1’e4’c7’e3’e5 ‘e5’c7’ed … ‘c8’c7’d4’ed’cf’a1 f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’e3’dd’c7’e5’ed’e3 ‘e3’c7’d1’98 ‘c2’81 ‘e5’c7’ed ‘e3’da’e4’c7’ed’ed ‘ed’c7f0ltrch sematic markup f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’edf0ltrch f1rtlch’cf’c7’d1’ed’cf’a1 ‘c8’d1’c7’edf0ltrch  …

Semantic Web – f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘e6’c8 ‘e3’da’e4’c7’ed’ed – ‘e6’c8 ’98’c7’d1’c7’e4f0ltrch

https://www.webkaran.com/essay/semantic_web.html

f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’e6’c8 ‘e3’da’e4’c7’ed’edf0ltrch (Semantic web) … (f1rtlch’81’c7’ed’90’c7’e5’9d’e5’c7’ed ‘cf’c7’e4’d4’9df0ltrch – Knowledge bases) f1rtlch’c8’e5 ‘d5’e6’d1’ca’ed ‘e3’da’e4’ed’9d’90’d1’c7 ‘e6f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’ca’e6’c7’e4’c7’ed’ed ‘cf’d1’98f0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3’edf0ltrch f1rtlch’e5’e3’cf’ed’90’d1 ‘cf’d1 ’98’e4’c7’d1 ‘e5’e3 ‘de’d1’c7’d1 ‘ce’e6’c7’e5’e4’cf ’90’d1’dd’caf0ltrch .

f1rtlch’ca’90 ‘e5’c7’ed ‘e3’da’e4’c7’ed’ed ‘ed’c7f0ltrch semantic Tags f1rtlch’cf’d1f0ltrch html5 – f1rtlch’c7’e4’cc’c7’e3 ’81’d1’e6’8e’e5 ‘c8’d1’e4’c7’e3’e5f0ltrch …

www.tejariapp.com/semantic-tags-f1rtlch’cf’d1f0ltrch -html5/

?? f1rtlch’c7’d3’dd’e4’cff0ltrch ???? – semantic Tags f1rtlch’cf’d1f0ltrch html 5. HTML5 f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’e6’ed’8e’90’ed ‘e5’c7’ed ‘e3’ca’e4’e6’da ‘e6 ‘c7’e1’ed’ca’e5 ’98’c7’d1’c8’d1’cf’ed ‘c7’d1’c7’c6’e5 ‘d4’cf ’98’e5 ‘ed’98’ed ‘c7’d2 ‘e3’e5’e3 ‘ca’d1’ed’e4 ‘c2’e4’e5’c7 ‘ca’90 ‘e5’c7’ed ‘e3’da’e4’c7’ed’ed ‘ed’c7f0ltrch semantic Tags f1rtlch’cf’d1f0ltrch html5 …

f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘c7’e4’e6’c7’daf0ltrch Semantic – f1rtlch’ca’e3’ed’e4’c7f0ltrch

themeina.ir/f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed-‘c8’c7-‘c7’e4’e6’c7’daf0ltrch -semantic/

?? f1rtlch’c7’d1’cf’ed’c8’e5’d4’caf0ltrch ???? – f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘c7’e4’e6’c7’daf0ltrch Semantic Semantic f1rtlch’cf’d1 ‘d2’c8’c7’e4 ‘d4’e4’c7’d3’ed ‘c8’e5f0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch ldblquotef1rtlch’e3’d8’c7’e1’da’e5 ‘cf’d1 ‘d2’e3’ed’e4’e5f0ltrch … f1rtlch’c8’c7f0ltrch Semantic f1rtlch’c8’e5 ‘c2’e3’e6’d2’d4 ‘de’c8’e1 ‘cf’d1 ‘e1’ed’e4’98 ‘e3’d1’c7’cc’da’e5 ’98’e4’ed’cff0ltrch semantic f1rtlch’c8’e6’cf’e4f0ltrch HTML.

f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch html5 – f1rtlch’d8’d1’c7’cd’ed ‘e6’c8f0ltrch

www.parsianwebdesign.ir/web-design-articles/387-f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed-‘c8’c7f0ltrch -html5.html

HTML5 f1rtlch’cd’ca’e3’c7 ‘ca’c7 ‘c8’e5 ‘cd’c7’e1 ‘c7’d2 ‘c7’8d ‘ca’ed ‘c7’e3 ‘c7’e1f0ltrch (HTML)f1rtlch’c8’d3’ed’c7’d1 ‘d4’e4’ed’cf’e5 ‘c7’ed’cf ’98’e5 ‘ed’98 ‘d2’c8’c7’e4 ‘e4’d4’c7’e4’e5 ’90’d0’c7’d1’ed ‘c7’d3’ca … ‘ca’90 ‘e5’c7’ed ‘e3’da’e4’c7’ed’ed ‘ed’c7f0ltrch Semantic Tag f1rtlch’e5’c7 ‘e3’e6’c7’d1’cf’ed ‘e5’d3’ca’e4’cf ’98’e5f0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch f1rtlch’ed’c7 ‘e3’e6’d6’e6’da ‘ce’c7’d5’ed ‘d1’c7f0ltrch  …

f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch Margin , Padding , Border f1rtlch’cf’d1f0ltrch CSS – f1rtlch’e6’c8’9d’ca’c7’d1’90’caf0ltrch

f1rtlch’ca’e3’c7’e3’ed ‘da’e4’c7’d5’d1f0ltrch HTML f1rtlch’d1’c7 ‘e3’ed’ca’e6’c7’e4 ‘c8’e5 ‘d5’e6’d1’ca ‘ed’98 ‘8d’e5’c7’d1 ‘d6’e1’da’ed ‘ed’c7 ‘cc’da’c8’e5f0ltrch ( Box ) f1rtlch’cf’d1 ‘e4’d9’d1 ’90’d1’dd’ca . ‘c8’d1’c7’ed ‘c7’ed’cc’c7’cf ‘d3’c7’ce’ca’c7’d1 ‘e3’e4’c7’d3’c8 ‘cf’d1 ‘d8’d1’c7’cd’ed ‘ed’98 ‘e6’c8 ‘d3’c7’ed’ca ‘c7’ed’e4f0ltrch Box f1rtlch’e5’c7 ‘cf’d1 ’98’e4’c7’d1 ‘ed’98’cf’ed’90’d1 ‘de’d1’c7’d1f0ltrch  …

f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘ca’90 ‘e5’c7’ed ‘e3’da’e4’c7’ed’ed ‘cc’cf’ed’cf ‘cf’d1f0ltrch HTML5 – OTedia.com

otedia.com/video/f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed-‘c8’c7-‘ca’90’e5’c7’ed-‘e3’da’e4’c7’ed’edf0ltrch -html5/

f1rtlch’c7’c8’ca’cf’c7 ‘c8’e5 ‘c8’d1’d1’d3’edf0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch f1rtlch’e6’c8 ‘e3’da’e4’c7’ed’ed ‘ed’c7f0ltrch Semantic Web f1rtlch’81’d1’cf’c7’ce’ca’e5 ‘d4’cf’e5 ‘c7’d3’caf0ltrch . … ? – f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’e3’dd’c7’e5’ed’e3 ‘c7’e6’e1’ed’e5 ‘cf’d1 ‘d8’d1’c7’cd’ed ‘e6’c8f0ltrch ‘b7 ? – f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’e3’c8’c7’e4’edf0ltrch HTML f1rtlch’e6f0ltrch CSS endash f1rtlch’c8’ce’d4 ‘c7’e6’e1f0ltrch  …

f1rtlch’e6’c8’90’e6 | ‘c2’e3’e6’d2’d4 ‘c8’d1’e4’c7’e3’e5 ‘e4’e6’ed’d3’ed ‘e6 ‘e3’e5’c7’d1’ca’e5’c7’ed ‘e6’c8 | ‘c8’d1’8d’d3’c8f0ltrch html

f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch Semantic f1rtlch’cf’d1f0ltrch HTML. f1rtlch’ca’c7 ‘c7’ed’e4 ‘de’d3’e3’ca ‘c7’d2 ‘c2’e3’e6’d2’d4 ‘e5’c7’ed ‘e3’de’cf’e3’c7’ca’edf0ltrch HTMLf1rtlch’a1 ‘c2’e3’e6’ce’ca’ed’e3 ’98’e5 ‘c7’ed’e4 ‘d2’c8’c7’e4 ‘cf’d1 ‘e6’c7’de’da ‘ed’98 ‘d2’c8’c7’e4 ‘de’d1’c7’d1’cf’c7’cf’edf0ltrch (Markup f1rtlch’ed’c7 ‘e4’d4’c7’e4’e5 ’90’d0’c7’d1’edf0ltrch ) f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’c7’d5’e6’e1 ‘e6 ‘d4’ed’e6’e5f0ltrch  …

f1rtlch’e6’c8’90’e6 | ‘c2’e3’e6’d2’d4 ‘c8’d1’e4’c7’e3’e5 ‘e4’e6’ed’d3’ed ‘e6 ‘e3’e5’c7’d1’ca’e5’c7’ed ‘e6’c8f0ltrch

f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch Semantic f1rtlch’cf’d1f0ltrch HTML. htmlsemantic. f1rtlch’ca’c7 ‘c7’ed’e4 ‘de’d3’e3’ca ‘c7’d2 ‘c2’e3’e6’d2’d4 ‘e5’c7’ed ‘e3’de’cf’e3’c7’ca’edf0ltrch HTMLf1rtlch’a1 ‘c2’e3’e6’ce’ca’ed’e3 ’98’e5 ‘c7’ed’e4 ‘d2’c8’c7’e4 ‘cf’d1 ‘e6’c7’de’da ‘ed’98 ‘d2’c8’c7’e4 ‘de’d1’c7’d1’cf’c7’cf’edf0ltrch (Markup f1rtlch’ed’c7 ‘e4’d4’c7’e4’e5 ’90’d0’c7’d1’edf0ltrch ) f1rtlch’c8’c7f0ltrch  …

f1rtlch’e6’c8’90’e6 | ‘c2’e3’e6’d2’d4 ‘c8’d1’e4’c7’e3’e5 ‘e4’e6’ed’d3’ed ‘e6 ‘e3’e5’c7’d1’ca’e5’c7’ed ‘e6’c8 | ‘c8’ce’d4 ‘c2’e3’e6’d2’d4 ‘e3’de’cf’e3’c7’ca’edf0ltrch – …

https://webgoo.ir/section/f1rtlch’c2’e3’e6’d2’d4-‘e3’de’cf’e3’c7’ca’edf0ltrch /html

f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’e3’ca’c7’ca’90 ‘e5’c7f0ltrch (Meta tags) f1rtlch’e6 ’98’c7’d1’c8’d1’cf ‘c2’e4’e5’c7 ‘cf’d1 ‘d5’dd’cd’c7’ca ‘e6’c8f0ltrch (HTML) … f1rtlch’ca’c7 ‘c7’ed’e4 ‘e3’d1’cd’e1’e5 ‘c7’d2 ‘c2’e3’e6’d2’d4 ‘e3’de’cf’e3’c7’ca’edf0ltrch htmlf1rtlch’a1 ‘ca’90 ‘e5’c7’ed ‘c7’d5’e1’ed ‘e6 ’98’e1’ed’cf’ed ‘c7’ed’e4 ‘d2’c8’c7’e4 ’81’c7’ed’e5 ‘c8’d1’e4’c7’e3’e5 ‘e4’e6’ed’d3’ed ‘e6’c8 ‘d1’c7 ‘d4’e4’c7’ce’ca’ed’e3 ‘e6f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’e3’ca’c7’ca’90 ‘e5’c7 ‘e6f0ltrch f1rtlch’c7’e4’e6’c7’daf0ltrch f1rtlch’90’e6’e4’c7’90’e6’e4 ‘c2’e4’e5’c7 ‘c2’d4’e4’c7f0ltrch … f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch Semantic f1rtlch’cf’d1f0ltrch HTML.

f1rtlch’e6’c8’90’e6 | ‘c2’e3’e6’d2’d4 ‘c8’d1’e4’c7’e3’e5 ‘e4’e6’ed’d3’ed ‘e6 ‘e3’e5’c7’d1’ca’e5’c7’ed ‘e6’c8 | ‘c8’d1’8d’d3’c8 ‘d8’d1’c7’cd’ed ‘e6’c8f0ltrch

https://webgoo.ir/label/f1rtlch’d8’d1’c7’cd’ed-‘e6’c8f0ltrch

f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch Semantic f1rtlch’cf’d1f0ltrch HTML. f1rtlch’ca’c7 ‘c7’ed’e4 ‘de’d3’e3’ca ‘c7’d2 ‘c2’e3’e6’d2’d4 ‘e5’c7’ed ‘e3’de’cf’e3’c7’ca’edf0ltrch HTMLf1rtlch’a1 ‘c2’e3’e6’ce’ca’ed’e3 ’98’e5 ‘c7’ed’e4 ‘d2’c8’c7’e4 ‘cf’d1 ‘e6’c7’de’da ‘ed’98 ‘d2’c8’c7’e4 ‘de’d1’c7’d1’cf’c7’cf’edf0ltrch (Markup f1rtlch’ed’c7 ‘e4’d4’c7’e4’e5 ’90’d0’c7’d1’edf0ltrch ) f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’c7’d5’e6’e1 ‘e6 ‘d4’ed’e6’e5f0ltrch  …

f1rtlch’e6’c8’90’e6 | ‘c2’e3’e6’d2’d4 ‘c8’d1’e4’c7’e3’e5 ‘e4’e6’ed’d3’ed ‘e6 ‘e3’e5’c7’d1’ca’e5’c7’ed ‘e6’c8 | ‘c8’d1’8d’d3’c8 ‘cf’c7’e4’d3’ca’e4’ed ‘e5’c7f0ltrch

https://webgoo.ir/label/f1rtlch’cf’c7’e4’d3’ca’e4’ed-‘e5’c7f0ltrch

f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch Semantic f1rtlch’cf’d1f0ltrch HTML. f1rtlch’ca’c7 ‘c7’ed’e4 ‘de’d3’e3’ca ‘c7’d2 ‘c2’e3’e6’d2’d4 ‘e5’c7’ed ‘e3’de’cf’e3’c7’ca’edf0ltrch HTMLf1rtlch’a1 ‘c2’e3’e6’ce’ca’ed’e3 ’98’e5 ‘c7’ed’e4 ‘d2’c8’c7’e4 ‘cf’d1 ‘e6’c7’de’da ‘ed’98 ‘d2’c8’c7’e4 ‘de’d1’c7’d1’cf’c7’cf’edf0ltrch (Markup f1rtlch’ed’c7 ‘e4’d4’c7’e4’e5 ’90’d0’c7’d1’edf0ltrch ) f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’c7’d5’e6’e1 ‘e6 ‘d4’ed’e6’e5f0ltrch  …

f1rtlch’e6’c8’90’e6 | ‘ca’90 ‘e5’c7’ed ‘c7’d5’e1’ed ‘e6 ’98’e1’ed’cf’edf0ltrch HTML

https://webgoo.ir/21/f1rtlch’ca’90-‘e5’c7’ed-‘c7’d5’e1’ed-‘e6-’98’e1’ed’cf’edf0ltrch -html

f1rtlch’ca’90f0ltrch (Tag) f1rtlch’c7’d2 ‘e4’d9’d1 ‘e1’db’e6’ed ‘c8’e5f0ltrch f1rtlch’e3’da’e4’edf0ltrch f1rtlch’c8’d1’8d’d3’c8 ‘e6 ‘c7’ca’ed’98’ca ‘c7’d3’ca’a1 ‘c7’e3’c7 ‘cf’d1 ‘cf’e4’ed’c7’ed ‘c8’d1’e4’c7’e3’e5 ‘e4’e6’ed’d3’ed ‘e6 ‘c7’d2 ‘cc’e3’e1’e5 ‘cf’d1 ‘d5’dd’cd’c7’ca ‘e6’c8 ‘e6 ’98’cf’e4’e6’ed’d3’edf0ltrch HTML f1rtlch’ca’90 ‘e5’c7f0ltrch …. f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch Semantic f1rtlch’cf’d1f0ltrch HTML

f1rtlch’e6’c8’90’e6 | ’98’c7’d1 ‘c8’c7 ‘ca’90 ‘e5’c7’ed ‘c7’ed’cc’c7’cf ’98’e4’e4’cf’e5 ‘e1’ed’d3’ca ‘cf’d1f0ltrch HTML

https://webgoo.ir/115/f1rtlch’98’c7’d1-‘c8’c7-‘ca’90-‘e5’c7’ed-‘c7’ed’cc’c7’cf-’98’e4’e4’cf’e5-‘e1’ed’d3’ca-‘cf’d1f0ltrch -html

f1rtlch’98’c7’d1f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’ca’90 ‘e5’c7’edf0ltrch ul li ol f1rtlch’c7’ed’cc’c7’cf ’98’e4’e4’cf’e5 ‘e1’ed’d3’ca ‘cf’d1f0ltrch HTML. … f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch Semantic f1rtlch’cf’d1f0ltrch HTML ‘bb f1rtlch’98’c7’d1f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’e3’ca’c7’ca’90 ‘e5’c7f0ltrch (Meta tags) f1rtlch’e6 ’98’c7’d1’c8’d1’cf ‘c2’e4’e5’c7 ‘cf’d1 ‘d5’dd’cd’c7’ca ‘e6’c8f0ltrch (HTML).

f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch html5 – f1rtlch’d8’d1’c7’cd’ed ‘e6’c8f0ltrch

www.parsianwebdesign.ir/web-design/387-f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed-‘c8’c7f0ltrch -html5.html

HTML5 f1rtlch’cd’ca’e3’c7 ‘ca’c7 ‘c8’e5 ‘cd’c7’e1 ‘c7’d2 ‘c7’8d ‘ca’ed ‘c7’e3 ‘c7’e1f0ltrch (HTML)f1rtlch’c8’d3’ed’c7’d1 ‘d4’e4’ed’cf’e5 ‘c7’ed’cf ’98’e5 ‘ed’98 ‘d2’c8’c7’e4 ‘e4’d4’c7’e4’e5 ’90’d0’c7’d1’ed ‘c7’d3’ca … ‘ca’90 ‘e5’c7’ed ‘e3’da’e4’c7’ed’ed ‘ed’c7f0ltrch Semantic Tag f1rtlch’e5’c7 ‘e3’e6’c7’d1’cf’ed ‘e5’d3’ca’e4’cf ’98’e5f0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch f1rtlch’ed’c7 ‘e3’e6’d6’e6’da ‘ce’c7’d5’ed ‘d1’c7f0ltrch  …

f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘e6’d1’8e’e4 ‘e5’c7’edf0ltrch HTML f1rtlch’e6 ‘8d’e4’cf ‘e6’ed’8e’90’edf0ltrch HTML5 – 20f1rtlch’c2’e3’e6’d2f0ltrch

?? f1rtlch’c7’d3’dd’e4’cff0ltrch ???? – f1rtlch’d6’e3’e4 ‘c7’ed’e4’98’e5 ‘cf’d1f0ltrch HTML5 f1rtlch’e6’c8 ‘e3’da’e4’c7 ’90’d1’c7 ‘e6f0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3’edf0ltrch f1rtlch’ed’c7f0ltrch Semantic f1rtlch’e3’d8’d1’cd ‘d4’cf. ‘de’c8’e1 ‘c7’d2f0ltrch HTML5 f1rtlch’98’cf’e5’c7 ‘ce’ed’e1’ed ‘c8’e5 ‘e3’e6’ca’e6’d1’e5’c7’ed ‘cc’d3’ca’cc’e6 ’98’e3’98 ‘e4’e3’ed ’98’d1’cf’e4’cf ‘ca’c7 ‘c2’e4’e5’c7 ‘c8’dd’e5’e3’e4’cf ’98’e5 ‘ed’98f0ltrch  …

f1rtlch’dd’ed’e1’e3 ‘c2’e3’e6’d2’d4 ‘e4’c7’e3’90’d0’c7’d1’edf0ltrch class f1rtlch’e5’c7 ‘e6f0ltrch id f1rtlch’e5’c7 ‘cf’d1f0ltrch HTML f1rtlch’e6f0ltrch CSS – f1rtlch’c2’e4’e1’c7’ed’e4’d1f0ltrch

onliner.ir/f1rtlch’dd’ed’e1’e3-‘c2’e3’e6’d2’d4-‘e4’c7’e3’90’d0’c7’d1’edf0ltrch -class-f1rtlch’e5’c7-‘e6f0ltrch -id-f1rtlch’e5’c7-‘cf’d1f0ltrch -html-f1rtlch’e6f0ltrch -css/

?? f1rtlch’ca’ed’d1f0ltrch ???? – f1rtlch’ed’98 ‘e4’98’ca’e5 ‘ed ‘e3’e5’e3 ‘cf’d1 ‘d8’d1’c7’cd’ed ‘d5’dd’cd’c7’ca ‘e6’c8’a1 ‘e4’cd’e6’e5 ‘e4’c7’e3’90’d0’c7’d1’edf0ltrch class f1rtlch’e5’c7 ‘e6f0ltrch id f1rtlch’e5’c7 ‘cf’d1f0ltrch html f1rtlch’c7’d3’ca ’98’e5 … ‘cf’d1 ‘c7’ed’e4 ‘dd’ed’e1’e3 ‘c2’e3’e6’d2’d4 ‘d8’d1’c7’cd’ed ‘d3’c7’ed’ca’a1 ‘e3’c7 ‘d4’e3’c7 ‘d1’c7f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’e4’c7’e3’90’d0’c7’d1’ed ‘e3’da’e4’c7’ed’edf0ltrch (semantic) f1rtlch’98’e1’c7’d3 … ‘c2’e3’e6’d2’d4 ‘de’c8’e1’ed : ‘dd’ed’e1’e3 ‘c2’e3’e6’d2’d4f0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch client side f1rtlch’e6f0ltrch server side; f1rtlch’c2’e3’e6’d2’d4f0ltrch  …

f1rtlch’e6’c8’90’e6 | ‘e4’cd’e6’e5 ‘c7’ed’cc’c7’cf ‘e1’ed’e4’98 ‘cf’d1f0ltrch HTML

https://webgoo.ir/155/f1rtlch’e4’cd’e6’e5-‘c7’ed’cc’c7’cf-‘e1’ed’e4’98-‘cf’d1f0ltrch -html

f1rtlch’e4’cd’e6’e5 ‘c7’ed’cc’c7’cf ‘e1’ed’e4’98f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’ca’90f0ltrch a f1rtlch’e6f0ltrch href f1rtlch’cf’d1f0ltrch HTML. … f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch Semantic f1rtlch’cf’d1f0ltrch HTML ‘bb f1rtlch’98’c7’d1’c8’d1’cf ‘ca’90f0ltrch … f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’e3’ca’c7’ca’90 ‘e5’c7f0ltrch (Meta tags) f1rtlch’e6 ’98’c7’d1’c8’d1’cf ‘c2’e4’e5’c7 ‘cf’d1 ‘d5’dd’cd’c7’ca ‘e6’c8f0ltrch (HTML).

f1rtlch’ca’90 ‘e5’c7’ed ‘d3’c8’98 ‘cf’e5’ed ‘e6 ‘e3’da’e4’c7’90’d1’c7’ed’c7’e4’e5 ‘cf’d1f0ltrch HTML-f1rtlch’c8’ce’d4 ‘c7’e6’e1 – 20’c2’e3’e6’d2f0ltrch

? f1rtlch’dd’d1’e6’d1’cf’ed’e4f0ltrch ???? – f1rtlch’cf’d1 ‘cc’cf’e6’e1 ‘d0’ed’e1 ‘ca’90 ‘e5’c7’ed ‘d3’c8’98 ‘cf’e5’edf0ltrch (Style) f1rtlch’e6 ‘ca’90 ‘e5’c7’ed ‘e3’da’e4’c7’90’d1’c7’ed’c7’e4’e5f0ltrch (Semantic) f1rtlch’cf’d1f0ltrch HTML f1rtlch’c8’e5f0ltrch … <header>, f1rtlch’c7’d2 ‘c7’ed’e4 ‘ca’90 ‘cc’e5’caf0ltrch f1rtlch’ca’da’d1’ed’ddf0ltrch f1rtlch’d3’d1’ca’ed’ca’d1 ‘ed’c7 ‘c7’d5’d8’e1’c7’cd’c7 ‘e5’cf’d1 ‘c8’d1’c7’ed ‘ed’98 ‘c8’ce’d4 ‘ed’c7f0ltrch … CSS f1rtlch’c8’d1’c7’ed ‘d4’e3’c7 ‘de’d1’c7’d1 ‘e3’ed’cf’e5’e3 ‘ca’c7 ‘d4’e3’c7f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch CSS f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’edf0ltrch f1rtlch’c8’ed’d4’ca’d1’ed ‘cf’c7’d4’ca’e5 ‘c8’c7’d4’ed’cff0ltrch .

f1rtlch’ca’d4’d1’ed’cd ‘ca’90 ‘e5’c7’ed ’81’ed’e6’e4’cf’ed ‘ed’c7 ‘e1’ed’e4’98’ed ‘cf’d1f0ltrch HTML – 20f1rtlch’c2’e3’e6’d2f0ltrch

? f1rtlch’dd’d1’e6’d1’cf’ed’e4f0ltrch ???? – <link>, f1rtlch’c7’ed’e4 ‘ca’90 ‘cc’e5’ca ‘c7’d1’ca’c8’c7’d8 ‘d5’dd’cd’e5 ‘dd’da’e1’edf0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’d5’dd’cd’e5 ‘ed’c7 ‘dd’c7’ed’e1 ‘ce’c7’d1’cc’ed ‘c8’e5 … ‘c7’ed’e4 ‘ca’90 ‘c8’d3’ed’c7’d1 ‘e3’e5’e3 ’98’e5 ‘e3’ce’dd’dd ‘da’c8’c7’d1’caf0ltrch Anchor f1rtlch’c8’e5f0ltrch f1rtlch’e3’da’e4’edf0ltrch f1rtlch’e1’e4’90’d1 ‘e3’ed’9d’c8’c7’d4’cf ‘a1 ‘cc’e5’ca ‘c7’d1’ca’c8’c7’d8 ‘ed’98 ‘e3’ca’e4 ‘ed’c7 ‘c8’ce’d4f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’d5’dd’cd’c7’ca ….. ‘c7’ed’e4 ‘ca’90 ‘c7’d2 ‘ca’90 ‘e5’c7’ed ‘e3’da’e4’c7’ed’ed ‘ed’c7f0ltrch Semantic f1rtlch’c7’d3’ca ’98’e5 ‘c8’d1’c7’ed ‘e3’da’d1’dd’ed ‘e3’e4’e6’ed ‘e1’ed’e4’98 …. ‘d4’d1’e6’da ’98’cf’e4’e6’ed’d3’ed ‘cf’d1f0ltrch HTML ‘b7 f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’e6’d1’8e’e4 ‘e5’c7’edf0ltrch HTML f1rtlch’e6 ‘8d’e4’cf ‘e6’ed’8e’90’edf0ltrch  …

f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘cc’cf’c7’e6’e1 ‘cf’d1f0ltrch html – f1rtlch’81’ed’d4’90’c7’e3’c7’e4 ‘d5’dd’d1 ‘e6 ‘ed’98 ‘dd’d1’d3’c7’cff0ltrch

pzof.ir/f1rtlch’e4’e3’c7’ed’d4-‘ce’c8’d1f0ltrch /ArticleId/192

f1rtlch’e4’98’ca’e5 : ‘e4’98’ca’e5f0ltrch : tr f1rtlch’e3’ce’dd’dd ‘da’c8’c7’d1’caf0ltrch table row f1rtlch’c8’e5f0ltrch f1rtlch’e3’da’e4’edf0ltrch “f1rtlch’d1’cf’ed’dd ‘cc’cf’e6’e1” ‘e6f0ltrch td f1rtlch’e3’ce’dd’dd ‘da’c8’c7’d1’caf0ltrch table data f1rtlch’c8’e5f0ltrch f1rtlch’e3’da’e4’edf0ltrch “f1rtlch’c7’d8’e1’c7’da’c7’ca ‘cc’cf’e6’e1” ‘e3’ed ‘c8’c7’d4’cf. ‘c7’90’d1’8d’e5 ‘ca’90f0ltrch td f1rtlch’c8’e5f0ltrch f1rtlch’e3’da’e4’edf0ltrch “f1rtlch’c7’d8’e1’c7’da’c7’ca ‘cc’cf’e6’e1” ‘c7’d3’ca’a1 ‘c7’e3’c7 ‘c7’ed’e4f0ltrch  …

f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch UML – f1rtlch’c8’ce’d4 ‘c7’e6’e1: ‘ca’c7’d1’ed’ce’8d’e5 ‘e6 ‘e3’dd’c7’e5’ed’e3 ‘c8’e4’ed’c7’cf’ed’e4 – ‘e6’c8 ’98’c7’d1’c7’e4f0ltrch

f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch UML – f1rtlch’c8’ce’d4 ‘c7’e6’e1: ‘ca’c7’d1’ed’ce’8d’e5 ‘e6 ‘e3’dd’c7’e5’ed’e3 ‘c8’e4’ed’c7’cf’ed’e4f0ltrch . UML – Unified Modeling … UML f1rtlch’d4’c7’e3’e1 ‘e3’dd’c7’e5’ed’e3 ‘e3’da’e4’c7’ed’edf0ltrch (semantic)f1rtlch’a1 ‘e4’e3’c7’cf’90’d0’c7’d1’ed ‘e6 ‘d1’c7’e5’e4’e3’c7’ed’ed ‘c8’d1’c7’ed ‘d8’d1’c7’cd’ed ‘e3’ed ‘c8’c7’d4’cff0ltrch . UML f1rtlch’d1’c7 ‘e4’e3’ed ‘ca’e6’c7’e4 ‘c8’e5 … ‘c8’d1’c7’ed ‘e3’cf’e1 ’98’d1’cf’e4 ‘da’e4’c7’d5’d1 ‘d3’ed’d3’ca’e3 ‘c7’d2f0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch “f1rtlch’cf’d3’ca’e5 ’98’e4’e4’cf’e5f0ltrch ” (classifier) f1rtlch’c7’d3’ca’dd’c7’cf’e5 ‘e3’ed ‘d4’e6’cf. ‘cf’d3’ca’e5 ’98’e4’e4’cf’e5’9d’e5’c7 ‘d4’c7’e3’e1f0ltrch …. f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch HTML 5 f1rtlch’e6 ‘e6’ed’8e’90’ed ‘e5’c7’ed ‘c2’e4f0ltrch ‘b7 f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’d1’c7’ed’c7’e4’d4f0ltrch  …

f1rtlch’c2’e3’e6’d2’d4 ‘c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘e6’c8 ‘e3’da’e4’c7’ed’edf0ltrch (SEMANTIC WEB) [f1rtlch’c2’d1’d4’ed’e6] – ‘d3’c7’ed’caf0ltrch …

www.daneshju.ir/forum/archive/index.php/t-89687.html

? f1rtlch’dd’d1’e6’d1’cf’ed’e4f0ltrch ???? – f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’e6’c8 ‘e3’da’e4’c7’ed’edf0ltrch (SEMANTIC WEB) f1rtlch’ca’ed’e3 ‘c8’d1’e4’d1’d2 ‘a1 ‘e3’ce’ca’d1’da ‘e6’c8 ‘cc’e5’c7’e4 ‘d4’e3’e6’e1 ‘e6f0ltrch … f1rtlch’c7’e4’e6’c7’daf0ltrch f1rtlch’d1’ed’d2’e5 ’98’c7’d1’ec ‘e5’c7’ec ‘c8’c7’d2’d1’90’c7’e4’ec’a1 ‘e6 ‘ce’cf’e3’c7’ca ‘d4’c8’98’e5 ‘c7’ec ‘c2’e3’c7’cf’e5f0ltrch ( ONLINE ) f1rtlch’e6 ‘d1’e6’ec ‘d4’c8’98’e5 …. ‘c2’e4’e5’c7 ‘c8’d1’c7’ed ‘c8’d1’8d’d3’c8 ’90’d0’c7’d1’ed ‘cf’c7’cf’e5 ‘e5’c7’a1 ‘c8’e5 ‘cc’c7’edf0ltrch HTML f1rtlch’c7’d2 ‘d2’c8’c7’e4 ‘e4’d4’c7’e4’e5 ’90’d0’c7’d1’ed ‘ca’e6’d3’da’e5 ’81’d0’ed’d1f0ltrch  …

۱۰ f1rtlch’ca’dd’c7’e6’ca ‘c7’d3’c7’d3’edf0ltrch Html5 f1rtlch’c8’c7f0ltrch Html4 | .: f1rtlch’e3’cd’d3’e4 ‘d3’e3’d3’c7’d1’81’e6’d1f0ltrch :.

mohsensemsarpour.ir ‘9b f1rtlch’ce’c7’e4’e5 ‘9b ‘c8’d1’e4’c7’e3’e5 ‘e4’e6’ed’d3’edf0ltrch

?? f1rtlch’c7’d3’dd’e4’cff0ltrch ???? – f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’cf’e5 ‘ca’dd’c7’e6’ca ‘c7’d5’e1’edf0ltrch html5 f1rtlch’c8’c7f0ltrch html4 – f1rtlch’c2’e3’e6’d2’d4 ‘c7’c8’ca’cf’c7’ed’edf0ltrch html5 – f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’c7’8d … ‘c8’e5 ‘da’e4’e6’c7’e4 ‘e3’cb’c7’e1 ‘d4’e3’c7 ‘c8’d1’c7’edf0ltrch f1rtlch’ca’da’d1’ed’ddf0ltrch doctype f1rtlch’dd’de’d8 ’98’c7’dd’ed ‘c7’d3’ca ‘c7’d2 ‘cf’d3’ca’e6’d1f0ltrch <!doctype html> … f1rtlch’ca’90 ‘e5’c7’ed ‘e3’da’e4’c7’ed’ed ‘ed’c7f0ltrch Semantic Tag f1rtlch’e5’c7 ‘e3’e6’c7’d1’cf’ed ‘e5’d3’ca’e4’cf ’98’e5f0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch f1rtlch’ed’c7 ‘e3’e6’d6’e6’daf0ltrch  …

f1rtlch’e5’e3’e5 ‘8d’ed’d2 ‘cf’d1’c8’c7’d1’e5 ‘e6’c8 3 + ‘dd’ed’e1’e3 ‘e6 ‘da’df’d3 – ‘e3’d4’d1’de ‘e4’ed’e6’d2f0ltrch

https://www.mashreghnews.ir/news/105197/f1rtlch’e5’e3’e5-‘8d’ed’d2-‘cf’d1’c8’c7’d1’e5-‘e6’c8-3-‘dd’ed’e1’e3-‘e6-‘da’df’d3f0ltrch

f1rtlch’8d’e5 ‘e3’ed’d2’c7’e4f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’ca’c7’d1’ed’ce’8d’e5 ‘e6’c8f0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’edf0ltrch f1rtlch’cf’c7’d1’ed’cf’bff0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch f1rtlch’e6’c8 ‘e3’da’e4’c7’e4’90’d1 ‘8d’ed’d3’ca’bff0ltrch … Semantic Web f1rtlch’ed’c7 ‘e6’c8f0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3’edf0ltrch f1rtlch’cc’c7’ed’ed ‘c7’d3’ca ’98’e5 ‘e3’c7’d4’ed’e4’9d’e5’c7 ‘d5’dd’cd’c7’ca ‘e6’c8 ‘d1’c7 ‘e5’e3’c7’e4’90’e6’e4’e5 ’98’e5 ‘e3’c7 ‘e3’ed’9d’ce’e6’c7’e4’ed’e3 ‘e3’ed’9d’ce’e6’c7’e4’e4’cf ‘e6 ‘e3’e6’ca’e6’d1’e5’c7’ed ‘cc’d3’ca’cc’e6 ‘e3’ed’9d’ca’e6’c7’e4’e4’cf …. [3f0ltrch ] – http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html.

schema f1rtlch’8d’ed’d3’ca ‘e6 ‘8d’90’e6’e4’e5 ‘c8’c7 ‘c2’e4 ’98’c7’d1 ’98’e4’ed’e3 | ‘c2’e3’e6’d2’d4 ‘ca’98’e4’ed’98 ‘e5’c7’edf0ltrch …

https://seotechnic.ir/schema-f1rtlch’8d’ed’d3’ca-‘c8’c7-’98’c7’d1-’98’e4’ed’e3f0ltrch /

?? f1rtlch’e3’d1’cf’c7’cff0ltrch ???? – f1rtlch’cf’d1 ‘e6’c7’de’da ‘e5’cf’dd ‘c7’d2 ‘e4’d4’c7’e4’e5 ’90’d0’c7’d1’ed’ed ‘e3’da’e4’c7’ed’ed ‘ed’c7f0ltrch Semantic Markupf1rtlch’a1 ‘e3’d4’ce’d5 ‘d3’c7’ce’ca’e4f0ltrch … Schema.org f1rtlch’98’e1’98’d3’ed’e6’e4’ed ‘c7’d2 ‘d8’d1’cd ‘e5’c7 ‘e3’c7’e4’e4’cf ‘ca’90 ‘e5’c7’edf0ltrch html f1rtlch’c7’d1’c7’c6’e5 ‘e3’ed ’98’e4’cf ’98’e5 … ‘e1’c7’d2’e3 ‘c7’d3’ca ‘c8’cf’c7’e4’ed’cf ’98’e5 ‘c7’d3’ca’dd’c7’cf’e5 ‘c7’d2 ’98’cf ‘e4’d4’c7’e4’e5 ’90’d0’c7’d1’edf0ltrch schema f1rtlch’e6’ed’c7 ‘dd’d1’e3’ca ‘e5’c7’ed ‘cf’ed’90’d1 ‘cf’d1 ’98’cff0ltrch html f1rtlch’c8’e5f0ltrch f1rtlch’e3’da’e4’edf0ltrch f1rtlch’e5’98 ‘cf’d1 …. ‘c8’d1’c7’edf0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’edf0ltrch f1rtlch’c8’ed’d4’ca’d1f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’c7’dd’d2’e6’e4’e5f0ltrch Schema Creator f1rtlch’e6 ‘d8’d1’ed’de ‘c7’d3’ca’dd’c7’cf’e5 ‘c7’d2 ‘c2’e4 ‘cf’d1f0ltrch  …

f1rtlch’98’c7’e3’81’ed’e6’ca’d1 – ‘c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch HTMLf1rtlch’a1 ‘d2’c8’c7’e4 ’81’c7’ed’e5 ‘c8’d1’e4’c7’e3’e5 ‘e4’e6’ed’d3’ed ‘e6’c8f0ltrch

f1rtlch’98’c7’e3’81’ed’e6’ca’d1f0ltrch – f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch HTMLf1rtlch’a1 ‘d2’c8’c7’e4 ’81’c7’ed’e5 ‘c8’d1’e4’c7’e3’e5 ‘e4’e6’ed’d3’ed ‘e6’c8 – ’98’c7’e3’81’ed’e6’ca’d1. … ‘ca’90 ‘c7’d2 ‘e4’d9’d1 ‘e1’db’e6’ed ‘c8’e5f0ltrch f1rtlch’e3’da’e4’edf0ltrch f1rtlch’c8’d1’8d’d3’c8 ‘c7’d3’ca’a1 ‘c7’e3’c7 ‘cf’d1 ‘d2’c8’c7’e4 ‘e5’c7’ed ‘c8’d1’e4’c7’e3’e5 ‘e4’e6’ed’d3’ed ‘e6 ‘c7’d2 ‘cc’e3’e1’e5 ‘cf’d1f0ltrch htmlf1rtlch’a1 ‘ca’90 …. ‘c7’e3’c7 ‘8d’ed’d2’ed ‘c8’e5 ‘e4’c7’e3f0ltrch html semantic f1rtlch’ed’c7 ‘e3’da’e4’c7’ed’ed ‘e6’cc’e6’cf ‘cf’c7’d1’cf ’98’e5 ‘ca’e6’d5’ed’e5 ‘e3’ed ’98’e4’cf ‘c8’e5 ‘cc’c7’ed ‘c7’d3’ca’dd’c7’cf’e5 ‘c7’d2 ‘c7’ed’e4f0ltrch  …

structured data f1rtlch’8d’ed’d3’ca ‘e6 ‘cf’d1 ‘d3’c6’e6 ‘d3’c7’ed’ca ‘8d’e5 ‘ca’c7’cb’ed’d1’ed ‘cf’c7’d1’cf’bf – ‘e3’ed’d2’dd’c7f0ltrch

https://mizfa.com ‘9b f1rtlch’d5’dd’cd’e5 ‘c7’d5’e1’ed ‘9b ‘c2’d1’d4’ed’e6 ‘d3’c6’e6f0ltrch
f1rtlch’d1’ca’c8’e5: ??? – ‘fe? ‘d1’c3’edf0ltrch

? f1rtlch’c7’d1’cf’ed’c8’e5’d4’caf0ltrch ???? – … Structured data f1rtlch’d1’c7f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’da’e4’e6’c7’e4’9d’e5’c7’edf0ltrch rich data markup f1rtlch’e6f0ltrch semantic markup f1rtlch’e3’ed’9d’ce’e6’c7’e4’e4’cf. ‘d2’c8’c7’e4 ‘e4’d4’c7’e4’e5 ’90’d0’c7’d1’edf0ltrch HTML f1rtlch’c8’d1’c7’ed ‘c7’ed’e4 ‘e3’e4’d9’e6’d1 ‘c7’ed’cc’c7’cf’d4’cf’e5’9d’c8’e6’cf ’98’e5 ‘da’e4’c7’d5’d1 ‘e3’ce’ca’e1’dd ‘d5’dd’cd’e5 ‘c7’d2f0ltrch … f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch f1rtlch’da’c8’c7’d1’caf0ltrch Structured Data f1rtlch’e6 ‘e4’cd’e6’e5 ‘c7’d3’ca’dd’c7’cf’e5 ‘e3’e6’ca’e6’d1’e5’c7’ed ‘cc’d3’ca’cc’e6 ‘c7’d2f0ltrch Structured …. f1rtlch’c7’d3’ca’dd’c7’cf’e5 ’98’e4’e4’cff0ltrch ; f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’c8’da’d6’ed ‘c7’d2 ‘c7’d5’d8’e1’c7’cd’c7’ca ’98’e1’ed’cf’ed ‘e3’d1’c8’e6’d8 ‘c8’e5f0ltrch Structured Data.

f1rtlch’ca’e5’e1’ed’e6’e4.’ca’c7’e1’ed’d4’e5’c7 – ‘c7’e3’e6’d2’d4 ’98’c7’e3’e1 ‘d8’d1’c7’cd’ed ‘cd’d1’dd’e5 ‘c7’ed ‘e6’c8 ‘d3’c7’ed’caf0ltrch

?? f1rtlch’d4’e5’d1’ed’e6’d1f0ltrch ???? – f1rtlch’d8’d1’c7’cd’c7’e4 ‘e6’c8’ed ’98’e5f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’cf’d3’ca’e6’d1’c7’caf0ltrch HTML f1rtlch’98’c7’d1 ‘e3’ed ’98’e4’e4’cf ‘c7’e3’c7 ‘de’c7’cf’d1 ‘c8’e5 ‘c7’cc’d1’c7’ed ’98’c7’e3’e1 … ‘e3’de’cf’e3’e5’9d’c7’ed ‘c8’d1 ‘c7’ed’e4’ca’d1’e4’ca’a1 ‘e6’c8 ‘e6f0ltrch HTML f1rtlch’cf’d1’98f0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch HTML f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’e3’d1’e6’d1’90’d1 ‘e6’c8 ‘e6f0ltrch f1rtlch’c7’e4’e6’c7’daf0ltrch f1rtlch’c2’e4f0ltrch  …

f1rtlch’c2’e3’e6’d2’d4 ‘c7’e4’cf’d1’e6’ed’cf ‘dd’d5’e1 ‘cf’e6’e3 ‘de’d3’e3’ca ‘c7’e6’e1 – ‘e3’dd’e5’e6’e3 ‘c7’98’ca’ed’e6’ed’ca’edf0ltrch

www.tejariapp.com/f1rtlch’c2’e3’e6’d2’d4-’98’c7’d1’c8’d1’cf’ed-‘c7’e4’cf’d1’e6’ed’cf-‘de’d3’e3’ca-‘e4’e5’e3f0ltrch /

?? f1rtlch’c7’d1’cf’ed’c8’e5’d4’caf0ltrch ???? – f1rtlch’cf’d1’98 ‘e6f0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’8d’d1’ce’e5 ‘d2’e4’cf’98’ed ‘c7’98’ca’ed’e6’ed’ca’ed ‘c7’ed’e4 ‘c7’e3’98’c7’e4 ‘d1’c7 ‘c8’e5 ‘c8’d1’e4’c7’e3’e5 ‘e4’e6’ed’d3 ‘e3’ed’cf’e5’cf ‘ca’c7 ‘c7’d2 ‘c7’cc’d1’c7’ed ‘d5’cd’ed’cd ‘c8’d1’e4’c7’e3’e5 ‘ce’e6’cf ‘c7’d8’e3’ed’e4’c7’e4 ‘cd’c7’d5’e1 ’98’e4’cf. ‘da’e1’c7’e6’e5 ‘c8’d1 ‘c7’98’ca’ed’e6’ca’ed ‘e5’c7 ‘cf’d1f0ltrch  …

f1rtlch’e3’d1’cc’da ‘ca’ce’d5’d5’ed ‘c8’d1’e4’c7’e3’e5 ‘e4’e6’ed’d3’ed – ‘cf’c7’e4’e1’e6’cf ‘c2’e3’e6’d2’d4’e5’c7’edf0ltrch coursera – …

f1rtlch’da’e4’e6’c7’e4 ‘cf’e6’d1’e5f0ltrch : TutsPlus Semantic HTML: How to Structure Web Pages … f1rtlch’c7’d6’c7’dd’e5 ’98’d1’cf’e4 ‘d5’cf’c7 ‘c8’e5 ‘dd’d1’e3 ‘ca’e3’c7’d3f0ltrch ; f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘c7’e4’e6’c7’daf0ltrch f1rtlch’dd’d1’e3’ca ‘e5’c7’ed ‘e6’ed’cf’c6’e6’ed’ed; ’98’c7’d1f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’c7’c8’d2’c7’d1 ‘dd’ed’e1’e3; ‘e4’ca’ed’cc’e5f0ltrch  …

f1rtlch’d4’f6’da’d1’ed? ‘cf’d1 ‘de’d1’c2’e4 ’98’d1’ed’e3: ‘d1’e6’ed’98’d1’cf’ed ’90’dd’ca’e3’c7’e4’ed ‘c8’e5 ‘e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch

f1rtlch’cf’d1 ‘c7’ed’e4 ‘e3’d8’c7’e1’da’e5 ‘c8’e4’c7 ‘d3’caf0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’e3’d1’e6’d1’ed ‘c8’d1 ‘cc’c7’ed’90’c7’e5 ‘d4’f6’da’d1’ed? ‘cf’d1 ‘de’d1’c2’e4 ’98’d1’ed’e3 ‘e6 ‘c7’cf’c8’ed’c7’ca ‘ca’dd’d3’ed’d1’edf0ltrch … f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’c7’ed’e4 ‘d3’ca’c7’d1’e5’a1 ‘e6 ‘e5’e3 ‘c7’d2 ‘cd’ed’cb ‘c7’e5’e3’ed’ca ‘c2’ed’ed’e4’ed ‘e6 ‘e4’e3’c7’cf’ed’e4 ‘c2’e4 ‘e3’e6’d1’cf ‘c8’d1’d1’d3’ed ‘de’d1’c7’d1 ’90’ed’d1’cff0ltrch .

f1rtlch’e3’de’c7’e1’c7’ca ‘e6’c8’a1 ‘c7’ed’e4’ca’d1’e4’ca ‘e6 ‘d4’c8’98’e5 – ‘d5’dd’cd’e5 ? – ‘e6’c8 ’98’c7’d1’c7’e4f0ltrch

f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch f1rtlch’81’e5’e4’c7’ed ‘c8’c7’e4’cf ‘cf’d1 ‘d4’c8’98’e5 ‘e5’c7’ed ’98’c7’e3’81’ed’e6’ca’d1’ed | ‘ca’c7’d1’ed’ce ‘ca’e4’d9’ed’e3: 09/12/94 ‘b7 ‘c2’ed’c7 ‘c8’ed’e4 +1f0ltrch … f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch HTML 5 f1rtlch’e6 ‘e6’ed’8e’90’ed ‘e5’c7’ed ‘c2’e4 | ‘ca’c7’d1’ed’ce ‘ca’e4’d9’ed’e3: 27/7/89f0ltrch ‘b7 f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch  …

HTML5 f1rtlch’8d’ed’d3’ca ‘bf ‘e6 ‘ca’dd’c7’e6’ca ‘c2’e4 ‘c8’c7f0ltrch HTML f1rtlch’cf’d1 ‘dd’ed’e1’e3 ‘c2’e3’e6’d2’d4f0ltrch HTML | …

web30ty.com/html5-f1rtlch’8d’ed’d3’ca-‘bf-‘e6-‘ca’dd’c7’e6’ca-‘c2’e4-‘c8’c7f0ltrch -html/

?? f1rtlch’c7’d3’dd’e4’cff0ltrch ???? – f1rtlch’cf’d1 ‘c7’ed’e4 ‘de’d3’e3’ca ‘c7’d2 ‘dd’ed’e1’e3 ‘c2’e3’e6’d2’d4f0ltrch html f1rtlch’c8’e5 ‘c2’e3’e6’d2’d4f0ltrch HTML5 f1rtlch’81’d1’cf’c7’ce’ca’e5 ‘c7’ed’e3 ‘a1 ‘d4’c7’ed’cf ‘dd’98’d1 ’98’e4’ed’cf ’98’e5f0ltrch HTML5 f1rtlch’c8’c7f0ltrch HTML f1rtlch’ca’dd’c7’e6’ca ‘cf’c7’d1’cf !!! ‘e6’e1’ed ‘c7’ed’e4 ‘d8’e6’d1’ed … ‘ca’90 ‘e5’c7’edf0ltrch Semantic f1rtlch’ed’c7 ‘e3’da’e4’c7’ed’ed ’98’e5 ‘cf’d1f0ltrch HTML5 f1rtlch’c7’d6’c7’dd’e5 ‘d4’cf ‘a1 ‘ca’90 ‘e5’c7’ed’ed ‘e5’d3’ca’e4’cf ’98’e5 ‘e5’e3 ‘c8’d1’c7’ed ‘d8’d1’c7’cd ‘e6’c8 ‘e6 ‘e5’e3 ‘c8’d1’c7’ed ‘e3’d1’e6’d1’90’d1f0ltrch f1rtlch’c8’c7 ‘e3’da’e4’edf0ltrch f1rtlch’e3’ed ‘c8’c7’d4’cf . ‘cf’d1 ‘ca’90 ‘e5’c7’ed … ‘c2’e3’e6’d2’d4f0ltrch HTMLf1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’e3’ca’c7 ‘ca’90 ‘e6 ’98’c7’d1’c8’d1’cf ‘c2’e4 ‘e5’c7 ‘cf’d1f0ltrch html.

Html – f1rtlch’cf’c7’e4’e1’e6’cf ‘c2’e3’e6’d2’d4’e5’c7’edf0ltrch Adobe Comp CC

f1rtlch’c8’d1’c7’ed ‘cf’c7’e4’e1’e6’cf ‘cf’e6’d1’e5f0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch HTML f1rtlch’e3’e6’d3’d3’e5f0ltrch Ostraining f1rtlch’c8’e5 ‘d5’e6’d1’ca ’98’c7’e3’e1 ’98’e1’ed’98 ’98’e4’ed’cf … ‘c8’d1’8d’d3’c8 ‘e5’c7f0ltrch : digital-tutorsf1rtlch’a1 f0ltrch digital-tutors-semantichtmlf1rtlch’a1 f0ltrch htmlf1rtlch’a1 f0ltrch semantichtmlf1rtlch’a1 f0ltrch … f1rtlch’e3’e6’d1’cf ‘c7’d3’ca’dd’c7’cf’e5; ‘d3’c7’ce’ca ‘ed’98 ‘e6’c8 ‘d3’c7’ed’ca ‘e4’e3’e6’e4’e5f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch HTML5; f1rtlch’ca’db’ed’ed’d1 ‘e4’e6’da ‘d3’e4’cff0ltrch HTML5; f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch  …

f1rtlch’e4’c7’e5’e4’cc’c7’d1’ed’e5’c7’ed ‘e6’c7’8e’90’c7’e4’ed ‘e6 ‘e3’dd’e5’e6’e3’ed ‘cf’d1 ‘ca’d1’cc’e3’e5 ‘e3’ca’e6’e4 ‘cf’c7’d3’ca’c7’e4’ed ‘e6 ‘e4’e3’c7’ed’d4’edf0ltrch …

f1rtlch’ca’e6’d3’d8 ‘d4’e3’d3 ‘c2’c8’c7’cf’ed – ‘fe2015f0ltrch

f1rtlch’c8’d1 ‘c7’ed’e4 ’81’c7’ed’e5’a1 ’90’d2’ed’e4’d4 ‘e6’c7’8e’e5 ‘c8’d1’c7’c8’d1 ‘e6 ‘e3’e4’c7’d3’c8 ‘cf’d1 ‘ca’d1’cc’e3’e5’a1 ‘cf’d1 ’98’e4’c7’d1f0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’edf0ltrch f1rtlch’e3’ca’d1’cc’e3f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’d2’c8’c7’e4 ‘e6 ‘dd’d1’e5’e4’90 … ‘e4’c7’e5’e4’cc’c7’d1’ed’e5’c7’ed ‘e6’c7’8e’90’c7’e4’ed ‘e6f0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3’edf0ltrch f1rtlch’cf’d1 ‘ca’d1’cc’e3’e5 ‘e3’ca’e6’e4 ‘cf’c7’d3’ca’c7’e4’ed ‘e6 ‘e4’e3’c7’ed’d4’ed ‘c7’d2 ‘da’d1’c8’ed ‘c8’e5 ‘dd’c7’d1’d3’edf0ltrch … Translator uses them interchangeably only under the pretext of semantic …

Typography – f1rtlch’d1’c7’e5’98’c7’d1’e5’c7’ed ‘e5’e6’d4’e3’e4’cff0ltrch BIM f1rtlch’c7’ed’d1’c7’e4f0ltrch

www.iibimsolutions.ir/9-uncategorised/84-typography.html

f1rtlch’e6’d1’98’d4’c7’81 ’98’c7’d1’c8’d1’cf’edf0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’e3’dd’c7’e5’ed’e3 ‘e6 ‘c7’d5’e6’e1 ‘e4’d9’d1’ed ‘e6 ‘da’e3’e1’ed’c7’ca’ed ‘e3’cf’e1 ‘c7’d8’e1’c7’da’c7’ca’ed ‘d3’c7’ce’caf0ltrch (BIM) … f1rtlch’90’d1’e6’e5 ‘d1’c7’e5’98’c7’d1 ‘e5’c7’ed ‘e5’e6’d4’e3’e4’cff0ltrch BIM f1rtlch’c7’ed’d1’c7’e4 ‘d3’da’ed ‘c8’d1 ‘c2’e4 ‘cf’c7’d1’cf ’98’e5f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’c8’d3’d8 ‘e6 ‘c7’d4’c7’da’e5 ‘edf0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch BIM f1rtlch’cf’d1 ‘c7’ed’d1’c7’e4f0ltrch … The Warp theme framework offers some neat styles for all HTML elements and a … Highlight text with no semantic meaning using the <mark> element.

f1rtlch’cc’e6’e3’e1’c7 ‘c7’d2 ‘c7’c8’ca’cf’c7 – ‘c8’ce’d4 ‘c7’e6’e1: ‘cc’e6’e3’e1’c7 ‘8d’ed’d3’ca’bff0ltrch – Joomla Community …

https://magazine.joomla.org/…stories…/joomla-from-scratch-part-1-what-is-joomla

?? f1rtlch’ce’d1’cf’c7’cff0ltrch ???? – f1rtlch’d3’d1’ed ‘c2’e3’e6’d2’d4’ed ‘cc’e6’e3’e1’c7 ‘c7’d2 ‘c7’c8’ca’cf’c7’a1 ‘cc’e5’caf0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’edf0ltrch f1rtlch’ca’c7’d2’e5 ’98’c7’d1’c7’e4f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’cc’e6’e3’e1’c7’a1 ‘ca’e6’d3’d8 ‘ca’ed’e3 ‘cc’e5’c7’e4’ed ‘c7’ed’90’e1’ca ‘ca’e5’ed’e5 ‘d4’cf’e5 ‘c7’d3’ca. … ‘c8’c7’d4’cf’a1 ‘e5’e3’8d’e4’ed’e4 ‘c8’e5 ‘cf’e1’ed’e1 ‘d3’c7’d2’90’c7’d1’edf0ltrch f1rtlch’c8’c7 ‘c7’e4’e6’c7’daf0ltrch f1rtlch’81’c7’ed’90’c7’e5 ‘e5’c7’ed ‘cf’c7’cf’e5 ‘e3’c7’e4’e4’cff0ltrch SQL server f1rtlch’a1f0ltrch My SQL f1rtlch’e6f0ltrch Oracle f1rtlch’ed’98f0ltrch …. Semantic web is one of my favorite field too. …. Llan’e7ament de Joomla 3.0.3 ‘b7 JED – El requisit de l’index.html eliminat.

f1rtlch’cf’c7’e4’e1’e6’cf ‘c2’e3’e6’d2’d4’e5’c7’edf0ltrch Adobe Comp CC – f1rtlch’e3’d8’c7’e1’c8 ‘c7’c8’d1f0ltrch Html

adobe-comp-cc.mihanblog.com/post/tag/HTML/page/1

f1rtlch’c8’d1’c7’ed ‘cf’c7’e4’e1’e6’cf ‘cf’e6’d1’e5f0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch HTML f1rtlch’e3’e6’d3’d3’e5f0ltrch Ostraining f1rtlch’c8’e5 ‘d5’e6’d1’ca ’98’c7’e3’e1 ’98’e1’ed’98 ’98’e4’ed’cf … ‘c8’d1’8d’d3’c8 ‘e5’c7f0ltrch : digital-tutorsf1rtlch’a1 f0ltrch digital-tutors-semantichtmlf1rtlch’a1 f0ltrch htmlf1rtlch’a1 f0ltrch semantichtmlf1rtlch’a1 f0ltrch … f1rtlch’e3’e6’d1’cf ‘c7’d3’ca’dd’c7’cf’e5; ‘d3’c7’ce’ca ‘ed’98 ‘e6’c8 ‘d3’c7’ed’ca ‘e4’e3’e6’e4’e5f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch HTML5; f1rtlch’ca’db’ed’ed’d1 ‘e4’e6’da ‘d3’e4’cff0ltrch HTML5; f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch  …

f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘e6’c8 ‘e3’da’e4’c7’ed’edf0ltrch (semantic web) – Artificial Intelligence – …

artificial.ir ‘9b … ‘9b f1rtlch’cf’c7’cf’e5 ’98’c7’e6’edf0ltrch ‘9b f1rtlch’e6’c8 ‘e3’da’e4’c7’ed’edf0ltrch (Semantic web)
? f1rtlch’c2’d0’d1 ???? – 6’81’d3’ca – ‘fe2 ‘e4’e6’ed’d3’e4’cf’e5f0ltrch

f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’e6’c8 ‘e3’da’e4’c7’ed’edf0ltrch (SEMANTIC WEB) f1rtlch’ca’ed’e3 ‘c8’d1’e4’d1’d2 ‘a1 ‘e3’ce’ca’d1’da ‘e6’c8 ‘cc’e5’c7’e4 ‘d4’e3’e6’e1f0ltrch … SEMANTIC WEB (f1rtlch’d4’c8’98’e5 ‘e5’e6’d4’ed’c7’d1) ‘c8’e5 ‘da’de’ed’cf’e5f0ltrch BERNERS endash LEE f1rtlch’a1 ‘e4’e5 ‘ca’e4’e5’c7f0ltrch f1rtlch’e3’da’e4’ecf0ltrch f1rtlch’98’e1’e3’c7’ca ‘e6 …. ‘c7’ed’e4 ‘d2’c8’c7’e4f0ltrch ( HTML ) HYPER TEXT MARKFUL LANGUAGE f1rtlch’d5’d1’dd’c7 ‘a1 ‘d9’c7’e5’d1f0ltrch  …

: f1rtlch’e3’da’e4’c7’d4’e4’c7’d3’ed – ‘cf’c7’e4’d4’e4’c7’e3’e5 ‘d1’d4’cff0ltrch

daneshnameh.roshd.ir ‘9b f1rtlch’cc’c7’e3’da’e5 ‘e6 ‘da’e1’e6’e3 ‘c7’cc’ca’e3’c7’da’ed ‘9b ‘da’e1’e6’e3 ‘c7’cc’ca’e3’c7’da’ed ‘9b ‘d2’c8’c7’e4 ‘d4’e4’c7’d3’edf0ltrch

f1rtlch’e3’da’e4’c7’d4’e4’c7’d3’edf0ltrch (Semantics); f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’8d’e4’cf ‘c7’d5’d8’e1’c7’cdf0ltrch : Synonym … f1rtlch’e3’da’e4’c7’d4’e4’c7’d3’edf0ltrch (Semantics) … f1rtlch’ed’98’ed ‘c7’d2 ‘d1’e6’d4 ‘e5’c7’ed ‘e4’d4’c7’e4 ‘cf’c7’cf’e4f0ltrch f1rtlch’e3’da’e4’edf0ltrch f1rtlch’e6’c7’8e’90’c7’e4 ‘de’c7’e3’e6’d3’ed’a1 ‘c2’e6’d1’cf’e4 ‘c7’cc’d2’c7’ed ‘e3’da’e4’c7’ed’ed ‘c2’e4’e5’c7f0ltrch (meaning …

f1rtlch’cf’e6’d1’e5 ‘d8’d1’c7’cd’ed ‘e6’c8 ‘e3’de’cf’e3’c7’ca’ed ’98’e1’c7’d3 ‘d8’d1’c7’cd’ed ‘d3’c7’ed’ca – ‘e3’cc’ca’e3’da ‘dd’e4’ed ‘ca’e5’d1’c7’e4f0ltrch …

https://www.mftsk.com ‘9b … ‘9b f1rtlch’c2’e3’e6’d2’d4 ‘e6’c8 ‘e6 ‘c8’d1’e4’c7’e3’e5 ‘e4’e6’ed’d3’ed ‘9b ‘cf’e6’d1’e5 ‘d8’d1’c7’cd’ed ‘e6’c8 ‘e3’de’cf’e3’c7’ca’edf0ltrch

f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’90’d0’d1’c7’e4’cf’e4 ‘cf’e6’d1’e5 ‘d8’d1’c7’cd’ed ‘e6’c8 ‘e3’de’cf’e3’c7’ca’ed ‘e3’ed ‘ca’e6’c7’e4’ed’cf ‘e6’c8’d3’c7’ed’caf0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’e3’ca’e4’a1 ‘cc’cf’e6’e1’a1 ‘ca’d5’e6’ed’d1 ‘d8’d1’c7’cd’ed ‘e4’e3’c7’ed’ed’cff0ltrch . … Request f1rtlch’e6’c7’e4’e6’c7’da ‘c2’e4’e5’c7f0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch Syntax , URL f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’e4’d1’e3 ‘c7’dd’d2’c7’d1’e5’c7’edf0ltrch Web … f1rtlch’d3’c7’ce’ca ‘ed’98 ‘d5’dd’cd’e5 ‘e6’c8 ‘d4’c7’e3’e1f0ltrch Hello World f1rtlch’e6f0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’de’c7’e1’c8 ‘ed’98 ‘d3’e4’cff0ltrch HTML f1rtlch’ca’c7’d1’ed’ce’8d’e5f0ltrch … Div f1rtlch’e6 ‘c7’e1’e3’c7’e4’e5’c7’edf0ltrch Semantic f1rtlch’c7’e1’e3’c7’e4’e5’c7’ed ‘de’d3’e3’caf0ltrch head f1rtlch’e3’da’d1’dd’edf0ltrch CSS/ f1rtlch’d1’e6’d4’e5’c7’ed ’81’ed’c7’cf’e5 ‘d3’c7’d2’edf0ltrch CSS …

Metadata

f1rtlch’c7’ed’e4 ‘e3’d3’c6’e1’e5 ‘ca’d5’c7’cf’dd’ed ‘e4’ed’d3’ca ‘8d’e6’e4 ‘e3’e4 ‘e4’ed’d2 ‘cf’d1 ‘c7’c8’ca’cf’c7f0ltrch f1rtlch’c8’c7 ‘e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch f1rtlch’c7’c8’d1’cf’c7’cf’e5 ‘c2’db’c7’d2 ‘df’d1’cf’e3 ‘e6 ‘d4’c7’ed’cf ‘cf’d1’df … ‘df’e5f0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch f1rtlch’e6’c8 ‘e3’da’e4’c7’ed’ed ‘d1’c7 ‘da’e3’ed’de’c7 ‘cf’d1’df ‘df’e4’ed’cf’ba ‘c8’e5 ‘e5’e3’ed’e4 ‘ca’d1’ca’ed’c8f0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’e6’c8 ‘e3’da’e4’c7’ed’ed ‘cf’d1’ed’8d’e5 ‘c7’edf0ltrch … Retrieved Des, 15, 2006, From http://www.w3c.org/designissues/semantic.html.

Metadata – f1rtlch’cd’d1’dd ‘c7’e6’e1 ‘cf’d1 ‘e6’c8 ‘e3’da’e4’c7’ed’edf0ltrch

f1rtlch’c7’ed’e4 ‘e3’d3’c6’e1’e5 ‘ca’d5’c7’cf’dd’ed ‘e4’ed’d3’ca ‘8d’e6’e4 ‘e3’e4 ‘e4’ed’d2 ‘cf’d1 ‘c7’c8’ca’cf’c7f0ltrch f1rtlch’c8’c7 ‘e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch f1rtlch’c7’c8’d1’cf’c7’cf’e5 ‘c2’db’c7’d2 ‘df’d1’cf’e3 ‘e6 ‘d4’c7’ed’cf ‘cf’d1’df … ‘df’e5f0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch f1rtlch’e6’c8 ‘e3’da’e4’c7’ed’ed ‘d1’c7 ‘da’e3’ed’de’c7 ‘cf’d1’df ‘df’e4’ed’cf’ba ‘c8’e5 ‘e5’e3’ed’e4 ‘ca’d1’ca’ed’c8f0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’e6’c8 ‘e3’da’e4’c7’ed’ed ‘cf’d1’ed’8d’e5 ‘c7’edf0ltrch … Retrieved Des, 15, 2006, From http://www.w3c.org/designissues/semantic.html.

f1rtlch’ca’90 ‘e5’c7 ‘e6 ‘ce’d5’e6’d5’ed’c7’ca ‘e3’e4’d3’e6’ce ‘d4’cf’e5 ‘ed’c7f0ltrch Depricated f1rtlch’cf’d1f0ltrch html | 20f1rtlch’c2’e3’e6’d2f0ltrch

www.20amooz.com/depricated-html-tags-and-attributes/

?? f1rtlch’dd’d1’e6’d1’cf’ed’e4f0ltrch ???? – f1rtlch’ca’90f0ltrch <basefont>, f1rtlch’cc’e5’caf0ltrch f1rtlch’ca’da’d1’ed’ddf0ltrch f1rtlch’e4’e6’da ‘a1 ‘c7’e4’cf’c7’d2’e5 ‘e6 ‘d1’e4’90 ‘dd’e6’e4’ca ’81’ed’d4’9d’dd’d1’d6 ‘d5’dd’cd’e5 ‘e6’c8, ‘cf’d3’ca’e6’d1’c7’caf0ltrch css. f1rtlch’ca’90f0ltrch <big>, f1rtlch’cc’e5’ca ‘c7’ed’cc’c7’cf ‘e3’ca’e4’edf0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’c7’e4’cf’c7’d2’e5 ‘c8’d2’d1’90’ca’d1 ‘c7’d2 ‘cd’c7’e1’ca ‘e4’d1’e3’c7’e1, ‘cf’d3’ca’e6’d1’c7’caf0ltrch css …. semantic html web … f1rtlch’d4’d1’e6’da ’98’cf’e4’e6’ed’d3’ed ‘cf’d1f0ltrch HTML ‘b7 f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’e6’d1’8e’e4 ‘e5’c7’edf0ltrch HTML f1rtlch’e6 ‘8d’e4’cf ‘e6’ed’8e’90’edf0ltrch HTML5 ‘b7 f1rtlch’ca’90 ‘e5’c7’edf0ltrch Inline f1rtlch’ed’c7 ‘cf’d1’e6’e4 ‘ce’d8’ed ‘e6f0ltrch Blocke-Level f1rtlch’ed’c7 ‘c8’e1’c7’98’edf0ltrch  …

۱۰ – f1rtlch’e3’d1’cc’da ‘ca’ce’d5’d5’ed ‘c8’d1’e4’c7’e3’e5 ‘e4’e6’ed’d3’ed – ‘cf’c7’e4’e1’e6’cf ‘c2’e3’e6’d2’d4’e5’c7’edf0ltrch Stimulsoft …

stimulsoft-reports.mihanblog.com/post/tag/html/page/10

f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’ca’90 ‘e5’c7’edf0ltrch HTML; f1rtlch’ca’d1’98’ed’c8f0ltrch Tag f1rtlch’e5’c7’edf0ltrch HTML; f1rtlch’c7’d6’c7’dd’e5 ’98’d1’cf’e4 ‘c7’d3’ca’c7’ed’e1 ‘e5’c7’edf0ltrch CSS3; f1rtlch’98’c7’d1f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch … f1rtlch’d3’c7’ce’ca ‘ed’98 ‘e6’c8 ‘d3’c7’ed’ca ‘e4’e3’e6’e4’e5f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch HTML5; f1rtlch’ca’db’ed’ed’d1 ‘e4’e6’da ‘d3’e4’cff0ltrch HTML5; f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch f1rtlch’da’e4’c7’d5’d1 …. ‘da’e4’e6’c7’e4 ‘cf’e6’d1’e5f0ltrch : TutsPlus Semantic HTML: How to Structure Web Pages

f1rtlch’ca’cd’e1’ed’e1 ‘e3’da’e4’c7’ed’ed ‘e6’c7’8e’90’c7’e4 ‘d2’c8’c7’e4 ‘dd’c7’d1’d3’ed ‘c8’d1 ‘e3’c8’e4’c7’ed ‘d1’e6’ed’98’d1’cf … – ‘da’e1’e3f0ltrch …

f1rtlch’ca’e6’d3’d8 ’90’e4’cf’e3’98’c7’d1 – ‘fe2014f0ltrch

f1rtlch’e3’da’e4’ed’9d’d4’e4’c7’d3’ed ‘de’c7’e1’c8’9d’c8’e4’ed’c7’cf ‘e4’ce’d3’ca’ed’e4 ‘c8’c7’d1 ‘c7’d2 ‘d3’e6’ed ‘8d’c7’d1’e1’d2 ‘dd’ed’e1’e3’e6’d1 ‘e6 ’81’d3 ‘c7’d2 ‘d8’d1’cdf0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch ‘abf1rtlch’de’c7’e1’c8’bb ‘c7’d2 … ‘e4’90’c7’d1’e4’cf? ‘e4’e6’d4’ca? ‘cd’c7’d6’d1f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’c7’d3’ca’dd’c7’cf’e5 ‘c7’d2 ‘e4’e3’e6’e4’e5’9d’e5’c7’ed ‘e3’ca’da’cf’cf’ed ‘c7’d2 ‘d2’c8’c7’e4 ‘dd’c7’d1’d3’ed ‘e3’da’ed’c7’d1 ‘c8’e5 ‘c7’d1’d2’ed’c7’c8’edf0ltrch … Semantic Analysis of Persian Words Based on Format-Based Semantics ….. f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’edf0ltrch f1rtlch’dd’ed’e1’e3’e6’d1f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’c2’cb’c7’d1 ‘c7’e1’ed’e4’d1 ‘d1’d4f0ltrch 43 (1973) f1rtlch’e6 ‘c8’d1’e4’ca ‘c8’d1’e1’ed’e4f0ltrch 44 f1rtlch’e6 ’81’c7’e6’e1 ’98’edf0ltrch 45 (1969) …

f1rtlch’81’cf’ed’cf’c7’d1 ‘c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘e6’c8 ‘e3’da’e4’c7’ed’edf0ltrch Semantic web – ResultFa

resultfa.ir/key/f1rtlch’81’cf’ed’cf’c7’d1-‘c2’d4’e4’c7’ed’ed-‘c8’c7-‘e6’c8-‘e3’da’e4’c7’ed’edf0ltrch -Semantic-web-/

f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch Semantic HTML Getting Started with Semantic UI f1rtlch’cf’d1 ‘c7’ed’e4 ‘c2’e3’e6’d2’d4 … ‘cf’d1 ‘c7’ed’e4 ‘cf’d1’d3 ‘cf’d1 ‘c7’c8’ca’cf’c7 ‘c8’e5 ‘c8’d1’d1’d3’edf0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch f1rtlch’e6’c8 ‘e3’da’e4’c7’ed’ed ‘ed’c7f0ltrch Semantic Web f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’ca’90 ‘e5’c7’ed ‘e3’da’e4’c7’ed’edf0ltrch  …

f1rtlch’e3’da’e4’c7’d4’e4’c7’d3’ed ‘ab’c7’d6’e1’c7’e1 ‘c7’e1’e5’ed’bb ‘cf’d1 ‘de’d1’c2’e4 ’98’d1’ed’e3 – ‘e4’d4’d1’ed’c7’ca ‘da’e1’e3’ed ‘cf’c7’e4’d4’90’c7’e5f0ltrch

f1rtlch’ca’e6’d3’d8 ‘dd’ca’c7’cd’ed’9d’d2’c7’cf’e5 – ‘fe2017f0ltrch

f1rtlch’c7’ed’e4 ’81’8e’e6’e5’d4 ‘cf’d1 ‘d1’c7’d3’ca’c7’ed ’98’d4’dd ‘e1’c7’ed’e5’9d’e5’c7’ed ‘e3’da’e4’c7’ed’edf0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch ‘abf1rtlch’c7’d6’e1’c7’e1 ‘c7’e1’e5’ed’bb ‘cf’d1 ‘de’d1’c2’e4 ‘e6f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’e5’cf’dd ‘ca’c8’ed’ed’e4 ’81’ed’e6’d3’ca’90’edf0ltrch … This study has been proposed in order to explore the semantic levels of the “Ezlal of Allah” term … ‘abf1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’8d’e4’cf ‘c7’d5’d8’e1’c7’cd ‘de’d1’c2’e4’ed (7 ‘e5’cf’c7’ed’ca ‘e6 ‘d6’e1’c7’e1’caf0ltrch )’bb.

f1rtlch’e4’c7’e5’e4’cc’c7’d1’ed’e5’c7’ed ‘e6’c7’8e’90’c7’e4’ed ‘e6 ‘e3’dd’e5’e6’e3’ed ‘cf’d1 ‘ca’d1’cc’e3’e5 ‘e3’ca’e6’e4 ‘cf’c7’d3’ca’c7’e4’ed ‘e6 ‘e4’e3’c7’ed’d4’edf0ltrch …

f1rtlch’ca’e6’d3’d8 ‘d4’e3’d3 ‘c2’c8’c7’cf’ed – ‘fe2015f0ltrch

f1rtlch’c8’d1 ‘c7’ed’e4 ’81’c7’ed’e5’a1 ’90’d2’ed’e4’d4 ‘e6’c7’8e’e5 ‘c8’d1’c7’c8’d1 ‘e6 ‘e3’e4’c7’d3’c8 ‘cf’d1 ‘ca’d1’cc’e3’e5’a1 ‘cf’d1 ’98’e4’c7’d1f0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’edf0ltrch f1rtlch’e3’ca’d1’cc’e3f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’d2’c8’c7’e4 ‘e6 ‘dd’d1’e5’e4’90 … ‘e4’c7’e5’e4’cc’c7’d1’ed’e5’c7’ed ‘e6’c7’8e’90’c7’e4’ed ‘e6f0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3’edf0ltrch f1rtlch’cf’d1 ‘ca’d1’cc’e3’e5 ‘e3’ca’e6’e4 ‘cf’c7’d3’ca’c7’e4’ed ‘e6 ‘e4’e3’c7’ed’d4’ed ‘c7’d2 ‘da’d1’c8’ed ‘c8’e5 ‘dd’c7’d1’d3’edf0ltrch … Translator uses them interchangeably only under the pretext of semantic …

f1rtlch’e4’c7’e5’e4’cc’c7’d1’ed’e5’c7’ed ‘e6’c7’8e’90’c7’e4’ed ‘e6 ‘e3’dd’e5’e6’e3’ed ‘cf’d1 ‘ca’d1’cc’e3’e5 ‘e3’ca’e6’e4 ‘cf’c7’d3’ca’c7’e4’ed ‘e6 ‘e4’e3’c7’ed’d4’edf0ltrch …

f1rtlch’ca’e6’d3’d8 ‘d4’e3’d3 ‘c2’c8’c7’cf’ed – ‘fe2015f0ltrch

f1rtlch’c8’d1 ‘c7’ed’e4 ’81’c7’ed’e5’a1 ’90’d2’ed’e4’d4 ‘e6’c7’8e’e5 ‘c8’d1’c7’c8’d1 ‘e6 ‘e3’e4’c7’d3’c8 ‘cf’d1 ‘ca’d1’cc’e3’e5’a1 ‘cf’d1 ’98’e4’c7’d1f0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’edf0ltrch f1rtlch’e3’ca’d1’cc’e3f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’d2’c8’c7’e4 ‘e6 ‘dd’d1’e5’e4’90 … ‘e4’c7’e5’e4’cc’c7’d1’ed’e5’c7’ed ‘e6’c7’8e’90’c7’e4’ed ‘e6f0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3’edf0ltrch f1rtlch’cf’d1 ‘ca’d1’cc’e3’e5 ‘e3’ca’e6’e4 ‘cf’c7’d3’ca’c7’e4’ed ‘e6 ‘e4’e3’c7’ed’d4’ed ‘c7’d2 ‘da’d1’c8’ed ‘c8’e5 ‘dd’c7’d1’d3’edf0ltrch … Translator uses them interchangeably only under the pretext of semantic …

f1rtlch’e4’cd’e6’e5 ’98’c7’d1 ‘c8’c7 ‘de’c7’c8f0ltrch (Frame) f1rtlch’e5’c7 ‘cf’d1f0ltrch HTML – 20f1rtlch’c2’e3’e6’d2f0ltrch

? f1rtlch’dd’d1’e6’d1’cf’ed’e4f0ltrch ???? – f1rtlch’cf’d1 ‘cc’cf’e6’e1 ‘d0’ed’e1f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’ca’90 ‘e5’c7’ed ‘e3’d1’ca’c8’d8f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’de’c7’c8f0ltrch (frame) f1rtlch’e5’c7 ‘cf’d1f0ltrch html f1rtlch’e6 ‘e3’ce’ca’d5’d1’ed ‘c7’d2 ’98’c7’d1’98’d1’cf …. ‘c2’cf’d1’d3 ‘d5’dd’cd’e5 ‘e6’c8’ed ’98’e5 ‘cf’d1’e6’e4 ‘e1’ed’e4’98f0ltrch f1rtlch’ca’da’d1’ed’ddf0ltrch f1rtlch’d4’cf’e5 ‘cf’d1 ‘cf’c7’ce’e1 ‘dd’d1’ed’e3 ‘e4’e3’c7’ed’d4 ‘cf’c7’cf’e5 ‘d4’e6’cff0ltrch .

f1rtlch’dd’d1’e3f0ltrch (form) f1rtlch’e5’c7 ‘e6 ‘e6’d1’e6’cf’edf0ltrch (input) f1rtlch’e5’c7 ‘cf’d1f0ltrch html-f1rtlch’c8’ce’d4 ‘d3’e6’e3 – 20’c2’e3’e6’d2f0ltrch

?? f1rtlch’dd’d1’e6’d1’cf’ed’e4f0ltrch ???? – f1rtlch’e4’98’ca’e5 ‘cc’c7’e1’c8 ‘cf’ed’90’d1 ‘cf’d1 ‘e3’e6’d1’cf ’98’c7’d1’98’d1’cf ‘ca’90f0ltrch <label> f1rtlch’c7’ed’e4 ‘c7’d3’ca ’98’e5 ‘e3’c7 ‘e3’ed’9d’ca’e6’c7’e4’ed’e3f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’e6’ed’8e’90’ed ‘da’e3’e6’e3’edf0ltrch accesskey f1rtlch’c8’d1’c7’ed ‘ca’90f0ltrch <label> f1rtlch’ed’98 ’98’e1’ed’cf ‘e3’ed’c7’e4’c8’d1f0ltrch f1rtlch’ca’da’d1’ed’ddf0ltrch f1rtlch’98’e4’ed’e3 ‘ca’c7f0ltrch  …

f1rtlch’ca’90 ‘e5’c7’ed ‘e3’d1’c8’e6’d8 ‘c8’e5 ‘cc’cf’e6’e1f0ltrch (table) f1rtlch’e5’c7 ‘cf’d1f0ltrch HTML – 20f1rtlch’c2’e3’e6’d2f0ltrch

? f1rtlch’dd’d1’e6’d1’cf’ed’e4f0ltrch ???? – f1rtlch’cf’d1 ‘cc’cf’e6’e1 ‘d0’ed’e1 ‘ca’90 ‘e5’c7’ed ‘e3’d1’ca’c8’d8f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’cc’cf’c7’e6’e1 ‘cf’d1f0ltrch html f1rtlch’d1’c7 ‘c8’e5 ‘e5’e3’d1’c7’e5 ‘e3’ce’ca’d5’d1’ed ‘c7’d2 ‘e4’cd’e6’e5 ’98’c7’d1’98’d1’cf … ‘cc’c7’ed’90’c7’e5 ‘ce’c7’d5 ‘ce’e6’cf ‘d1’c7 ‘c7’d2 ‘e4’d9’d1 ‘e3’da’e4’c7’90’d1’c7’ed’ed ‘ed’c7f0ltrch Semantic f1rtlch’c8’d1’c7’ed ‘e3’e6’ca’e6’d1’e5’c7’ed ‘cc’d3’ca’cc’e6 ‘cf’c7’d1’e4’cf. … ‘ca’90f0ltrch <table> f1rtlch’c8’e5 ‘ca’e4’e5’c7’ed’ed ’98’c7’d1’c8’d1’cf’ed ‘e4’cf’c7’d4’ca’e5 ‘e6f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’ca’90’e5’c7’edf0ltrch <tr></tr> f1rtlch’e6f0ltrch <td></td> f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch f1rtlch’81’ed’cf’c7 ‘e3’ed’98’e4’cf. ….. ‘d4’d1’e6’da ’98’cf’e4’e6’ed’d3’ed ‘cf’d1f0ltrch HTML ‘b7 f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’e6’d1’8e’e4 ‘e5’c7’edf0ltrch HTML f1rtlch’e6 ‘8d’e4’cf ‘e6’ed’8e’90’edf0ltrch  …

f1rtlch’d1’c7’e5’98’c7’d1’e5’c7’ed ‘e5’e6’d4’e3’e4’cff0ltrch BIM f1rtlch’c7’ed’d1’c7’e4f0ltrch

www.iibimsolutions.ir/9-uncategorised.html?start=10

f1rtlch’e6’d1’98’d4’c7’81 ’98’c7’d1’c8’d1’cf’edf0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’e3’dd’c7’e5’ed’e3 ‘e6 ‘c7’d5’e6’e1 ‘e4’d9’d1’ed ‘e6 ‘da’e3’e1’ed’c7’ca’ed ‘e3’cf’e1 ‘c7’d8’e1’c7’da’c7’ca’ed ‘d3’c7’ce’caf0ltrch (BIM) ‘b7 f1rtlch’c8’c7’ed’cf … ‘ed’98’ed ‘c7’d2 ‘e3’e5’e3’ca’d1’ed’e4 ‘c8’ce’d4 ‘e5’c7’ed ‘d3’c7’ed’ca ‘a1 ‘c7’e4’cc’e3’e4 ‘e5’c7’ed ‘da’e1’e3’ed ‘e3’d1’ca’c8’d8f0ltrch f1rtlch’c8’c7 ‘e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch BIM f1rtlch’e3’ed ‘c8’c7’d4’cff0ltrch . …. Basic HTML is very easy to learn and this small guide shows you how to use all styles … Highlight text with no semantic meaning using the <mark> element.

f1rtlch’e3’da’e4’c7’d4’e4’c7’d3’ed ‘ab’dd’c4’c7’cf’bb ‘cf’d1 ‘de’d1’c2’e4 ’98’d1’ed’e3 – ’81’8e’e6’e5’d4 ‘e5’c7’ed ‘d2’c8’c7’e4’d4’e4’c7’ce’ca’ed ‘de’d1’c2’e4f0ltrch

The exploration of the semantic components of ldblquote fo’adrdblquote results in the reflection of the … f1rtlch’c7’ed’e4 ‘e6’c7’8e’e5 ‘de’d1’c2’e4’ed ‘c8’d1 ‘e3’cd’e6’d1 ‘cc’c7’e4’d4’ed’e4’ed ‘e6 ‘ca’c7 ‘cd’cf’e6’cf’ed ‘ca’de’c7’c8’e1’a1 f0ltrch f1rtlch’c8’c7 ‘e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch f1rtlch’de’e1’c8 ‘e6 ‘c8’d1 ‘e3’cd’e6’d1f0ltrch …… f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’d3’ed’d1’e5 ‘d3’e1’dd ‘d5’c7’e1’cd’a1 ‘de’e1’c8 ‘ce’f3’e1’f3’dd ‘d1’c7 ‘c2’d1’c7’e3’d4 ‘e3’ed ‘c8’ce’d4’cf ‘e6 ‘c7’e6 ‘d1’c7 ‘8d’e6’e4 ‘d3’f3’e1’f3’dd ‘c8’e5 ‘d5’e1’c7’cd ‘e6f0ltrch  …

Pentester

f1rtlch’c7’d2’ed’e4 ‘cc’e5’ca ‘e3’c7 ‘cf’d1 ‘c7’ed’e4 ‘ca’e1’c7’d4’ed’e3 ‘ca’c7f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’98’d4’dd ‘e4’de’c7’d8 ‘c2’d3’ed’c8 ’81’d0’ed’d1 ‘e6 ’81’d1 ’98’d1’cf’e4 ‘d4’98’c7’dd ‘e5’c7’ed ‘c7’e3’e4’ed’ca’ed ‘cf’d1 ‘c7’e3’e4 ‘d4’cf’e4 ‘d3’c7’ed’ca ‘d4’e3’c7 ‘de’cf’e3 ‘c8’d1’cf’c7’d1’ed’e3. ‘ca’e3’c7’e3’ed ‘ca’d3’caf0ltrch … f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch Semantic f1rtlch’cf’d1f0ltrch HTML.

f1rtlch’e3’da’e4’c7’d4’e4’c7’d3’ed ‘ab’c7’d1’cb’bb ‘e3’c8’ca’e4’ed ‘c8’d1 ‘ca’cd’e1’ed’e1’9d’e5’c7’ed ‘d1’ed’d4’e5’9d’d4’e4’c7’ce’ca’ed – ’81’8e’e6’e5’d4f0ltrch …

… f1rtlch’98’e5’e4 ‘e6f0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’e3’c8’c7’cd’cb ‘c2’e6’c7’d4’e4’c7’d3’ed’a1 ‘e6’c7’e3’9d’90’ed’d1’ed’a1 ‘ca’db’ed’ed’d1’c7’ca ‘d5’d1’dd’ed ‘e6 ‘ca’db’ed’ed’d1’c7’ca ‘e3’da’e4’c7’ed’ed ‘e6 ‘ca’cd’e1’ed’e1’9d’e5’c7’edf0ltrch … It also shows that different meanings of the root ” f1rtlch’e6’d1’cbf0ltrch ” enjoys a semantic …. f1rtlch’ca’e4’e5’c7 ‘d4’d1’d8 ‘e6’c7’e3’9d’90’ed’d1’ed ‘c7’d2 ‘ed’98 ‘d2’c8’c7’e4’a1 ‘e6’cc’e6’cff0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch f1rtlch’c2’e4 ‘e6’c7’8e’e5 ‘e6 ‘da’e1’c7’de’e5 ‘c8’e5 ‘e6’d1’e6’cf ‘e6’c7’8e? ‘c8’ed’90’c7’e4’e5 ‘cf’d1f0ltrch  …

f1rtlch’e3’da’e4’c7’d4’e4’c7’d3’ed ‘ab’c7’d1’cb’bb ‘e3’c8’ca’e4’ed ‘c8’d1 ‘ca’cd’e1’ed’e1’9d’e5’c7’ed ‘d1’ed’d4’e5’9d’d4’e4’c7’ce’ca’ed – ’81’8e’e6’e5’d4f0ltrch …

… f1rtlch’98’e5’e4 ‘e6f0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’e3’c8’c7’cd’cb ‘c2’e6’c7’d4’e4’c7’d3’ed’a1 ‘e6’c7’e3’9d’90’ed’d1’ed’a1 ‘ca’db’ed’ed’d1’c7’ca ‘d5’d1’dd’ed ‘e6 ‘ca’db’ed’ed’d1’c7’ca ‘e3’da’e4’c7’ed’ed ‘e6 ‘ca’cd’e1’ed’e1’9d’e5’c7’edf0ltrch … It also shows that different meanings of the root ” f1rtlch’e6’d1’cbf0ltrch ” enjoys a semantic …. f1rtlch’ca’e4’e5’c7 ‘d4’d1’d8 ‘e6’c7’e3’9d’90’ed’d1’ed ‘c7’d2 ‘ed’98 ‘d2’c8’c7’e4’a1 ‘e6’cc’e6’cff0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch f1rtlch’c2’e4 ‘e6’c7’8e’e5 ‘e6 ‘da’e1’c7’de’e5 ‘c8’e5 ‘e6’d1’e6’cf ‘e6’c7’8e? ‘c8’ed’90’c7’e4’e5 ‘cf’d1f0ltrch  …

f1rtlch’e4’e3’c7’ed’d4 ‘d5’cd’ed’cd ‘cf’d3’ca’e6’d1’c7’caf0ltrch HTML5 f1rtlch’cf’d1 ‘e3’d1’e6’d1’90’d1’e5’c7’ed ‘de’cf’ed’e3’edf0ltrch – Mobtadi

mobtadi.com/f1rtlch’81’d4’ca’ed’c8’c7’e4’ed-‘e3’d1’e6’d1’90’d1’e5’c7f0ltrch -html5/

?? f1rtlch’ca’ed’d1f0ltrch ???? – f1rtlch’ca’da’d1’ed’ddf0ltrch f1rtlch’c7’e1’e3’c7’e4 ‘e5’c7’edf0ltrch HTML5 f1rtlch’c8’e5 ‘da’e4’e6’c7’e4 ‘c7’e1’e3’c7’e4f0ltrch Block … f1rtlch’d4’e3’c7 ‘e3’ed ‘ca’e6’c7’e4’ed’cf ‘c7’e1’e3’c7’e4 ‘e5’c7’ed ‘cc’cf’ed’cf ‘d1’c7f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’ca’d1’dd’e4’cf’e5’c7’ed ‘ce’c7’d5 ‘e3’d1’e6’d1’90’d1’a1 ‘c8’e5f0ltrch HTML f1rtlch’c7’d6’c7’dd’e5 ’98’e4’ed’cff0ltrch . …. <li><a href=”html5_semantic_elements.asp”>HTML5 Semantic</a></li> …. f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’dd’d1’e3f0ltrch PHP ‘b7 f1rtlch’c7’da’ca’c8’c7’d1’d3’e4’cc’ed ‘dd’d1’e3f0ltrch PHP ‘b7 f1rtlch’c7’da’ca’c8’c7’d1’d3’e4’cc’ed ‘dd’d1’e3f0ltrch PHP (f1rtlch’c8’ce’d4 ‘cf’e6’e3) ‘b7 ‘c7’da’ca’c8’c7’d1’d3’e4’cc’ed ‘c7’ed’e3’ed’e1 ‘e6f0ltrch URL f1rtlch’cf’d1f0ltrch  …

f1rtlch’d8’d1’c7’cd’ed ‘e6’c8 – ’98’e1’c7’d3 ‘d4’e3’c7f0ltrch

yourclass.ir/computer-workshops/f1rtlch’d8’d1’c7’cd’ed-‘e6’c8f0ltrch /

f1rtlch’d4’db’e1 ‘e5’c7’ed ‘e3’ca’dd’c7’e6’ca ‘d2’ed’c7’cf’ed ‘e5’d3’ca’e4’cf ’98’e5f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch Front-end f1rtlch’cf’d1 ‘c7’d1’ca’c8’c7’d8 ‘e5’d3’ca’e4’cf. … ‘e6 ‘e3’da’ed’c7’d1’e5’c7’ed ‘c2’e4’9d’e5’c7; ‘e3’da’d1’dd’ed ‘c7’c8’d2’c7’d1’e5’c7’edf0ltrch Bootstrap f1rtlch’e6f0ltrch Semantic UI f1rtlch’e6f0ltrch Skeleton f1rtlch’e6f0ltrch Font-Awesome f1rtlch’e6 ’85 … ‘c7’d2 ‘d2’c8’c7’e4f0ltrch JavaScript f1rtlch’cf’d1 ‘e6’c8f0ltrch ; f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch f1rtlch’d3’c7’ce’ca’c7’d1 ‘d3’e4’cff0ltrch DOM f1rtlch’e6f0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch f1rtlch’d1’ce’cf’c7’cf’e5’c7 ‘cf’d1 ‘cc’c7’e6’c7 ‘c7’d3’98’d1’ed’81’ca … ’81’ed’d4’e4’ed’c7’d2 ‘d4’d1’98’ca ‘cf’d1 ‘c7’ed’e4 ‘cf’e6’d1’e5’a1 f0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’c8’d1’e4’c7’e3’e5’9d’e4’e6’ed’d3’edf0ltrch Front-End f1rtlch’e6 ‘d2’c8’c7’e4’9d’e5’c7’edf0ltrch HTML f1rtlch’e6f0ltrch CSS f1rtlch’e6f0ltrch JS f1rtlch’c7’d3’caf0ltrch .

f1rtlch’ca’dd’c7’e6’ca ’98’c7’d1’c8’d1’cf ‘e3’de’e6’e1’e5’9d’e5’c7’ed ‘d2’c8’c7’e4’ed ‘e6 ‘ca’e6’d2’ed’da ‘c2’e4’e5’c7 ‘cf’d1 ‘cc’e3’e1’e5 ‘cf’d1f0ltrch … – …

f1rtlch’ca’e6’d3’d8 ‘e3’cd’e3’e6’cf’ed ‘c7’cd’e3’cf ‘c2’c8’c7’cf’ed – ‘fe2014f0ltrch

f1rtlch’81’8e’e6’e5’d4 ‘cd’c7’d6’d1 ‘e3’ed’98’e6’d4’cf ‘ca’c7f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’e3’de’c7’ed’d3’e5 ‘e3’de’e6’e1’e5’c8’e4’cf’ed ‘d2’c8’c7’e4’ed ‘cf’d1 ‘cf’c7’e4’d4’c2’e3’e6’d2’c7’e4 ‘c8’ed’e4’c7’a1 ’98’e3’c8’ed’e4’c7 ‘e6 ‘e4’c7’c8’ed’e4’c7 ‘ca’dd’c7’e6’ca ‘e3’ed’d2’c7’e4 … ‘e6 ‘ca’d3’e1’d8 ‘dd’d1’cf ’81’c7’d3’ce’90’e6 ‘c8’e5f0ltrch f1rtlch’c7’e4’e6’c7’daf0ltrch f1rtlch’e3’de’e6’e1’e5’e5’c7’ed ‘d2’c8’c7’e4’ed ‘e6 ‘ca’e6’d2’ed’da ‘c2’e4’e5’c7 ‘cf’d1 ‘cc’e3’e1’e5’a1 f0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘c7’e4’e6’c7’daf0ltrch f1rtlch’e3’ce’ca’e1’dd ‘d1’e6’c7’c8’d8f0ltrch ….. Cognitive representation of semantic categories.

Aftabgardan – f1rtlch’c2’e4’ca’e6’e1’e6’8e’ed ‘8d’ed’d3’ca’bff0ltrch XML f1rtlch’8d’ed’d3’ca’bff0ltrch RDF f1rtlch’8d’ed’d3’ca’bff0ltrch – …

https://aftab.cc/article/1245-f1rtlch’c2’e4’ca’e6’e1’e6’8e’ed-‘8d’ed’d3’ca’bff0ltrch -XML-f1rtlch’8d’ed’d3’ca’bff0ltrch -RDF-f1rtlch’8d’ed’d3’ca’bff0ltrch

f1rtlch’c7’e3’c7 ‘ed’98 ‘e6’c8 ‘cf’ed’90’d1 ‘cf’d1 ‘d1’c7’e5 ‘c7’d3’ca ‘c8’e5 ‘e4’c7’e3 ‘ab’e6’c8 ? ‘ed’c7 ‘e6’c8 ‘e3’da’e4’c7’ed’edf0ltrch’bb (Semantic Web): … f1rtlch’c8’d1’c7’edf0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’c7’ed’e4 ‘e3’dd’c7’e5’ed’e3’a1 ‘e3’e4 ‘c8’ce’d4’ed ‘c7’d2 ’98’ca’c7’c8 ‘ab’e4’e3’c7’ed’e5’9d’d3’c7’d2’ed’bb ’98’e5 ‘c8’e5 ‘ca’c7’d2’90’ed ‘c2’e3’c7’cf’e5 ’98’d1’cf’e5’9d’c7’e3 ‘d1’c7 … ‘cf’d1 ‘da’e1’e6’e3 ’98’c7’e3’81’ed’e6’ca’d1 ‘e6 ‘cf’d1 ‘cd’e6’d2’e5 ‘e6’c8 ‘e3’da’e4’c7’ed’ed’a1 ‘c2’e4’ca’e6’e1’e6’8e’edf0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch f1rtlch’98’e1’e3’c7’ca ‘e6 ‘c7’d1’ca’c8’c7’d8 ‘c8’ed’e4 ‘c2’e4’9d’e5’c7 ‘cf’d1 …. 1- ‘cf’d1 ‘ca’90f0ltrch html f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’c7’d3’ca’dd’c7’cf’e5 ‘c7’d2 ‘d5’dd’caf0ltrch prefix f1rtlch’e4’d3’ce’e5f0ltrch rdf f1rtlch’c7’ed ’98’e5 ‘c7’d3’ca’dd’c7’cf’e5 ‘e3’ed’9d’98’e4’ed’cf ‘d1’c7 ‘ca’da’ed’ed’e4 ’98’e4’ed’cff0ltrch .

f1rtlch’c2’e3’e6’d2’d4 ‘ca’d1’cc’e3’e5f0ltrch

f1rtlch’ca’e3’c7’e3 ‘c7’ed’e4 ’98’e1’e3’c7’caf0ltrch f1rtlch’c8’c7 ‘e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch f1rtlch’ce’d1’ed’cf’c7’d1 ‘e6 ‘e3’d4’ca’d1’ed ‘cf’d1 ‘c7’d1’ca’c8’c7’d8 ‘e5’d3’ca’e4’cf. …. ’98’d3’c7’e4’ed ’98’e5 ‘cf’d1 ‘d2’e3’ed’e4’e5 ‘ed ‘ca’d1’cc’e3’e5 ‘ed ‘d2’c8’c7’e4 ‘c7’e4’90’e1’ed’d3’edf0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’edf0ltrch f1rtlch’cf’c7’d1’e4’cf ‘e3’ed ‘cf’c7’e4’e4’cf ’98’e5 ‘8d’e5 ‘cf’d1 ‘d2’e3’ed’e4’e5 ‘ed ‘ca’d1’cc’e3’e5 ‘c7’e4’90’e1’ed’d3’ed ‘c8’e5 …. 2f0ltrch – f1rtlch’ca’d1’cc’e3’e5 ‘ed ‘e3’da’e4’c7’ed’edf0ltrch ( (semantic f1rtlch’98’e5 ‘e5’e3’c7’e4 ‘ca’d1’cc’e3’e5 ‘ed ‘ca’cd’ca ‘c7’e1’e1’dd’d9’ed ‘ed’c7f0ltrch (word for word) f1rtlch’c7’d3’caf0ltrch .

f1rtlch’ca’cd’e1’ed’e1 ‘e3’da’e4’c7’ed’ed ‘e6’c7’8e’90’c7’e4 ‘d2’c8’c7’e4 ‘dd’c7’d1’d3’ed ‘c8’d1 ‘e3’c8’e4’c7’ed ‘d1’e6’ed’98’d1’cf … – ‘da’e1’e3f0ltrch …

f1rtlch’ca’e6’d3’d8 ’90’e4’cf’e3’98’c7’d1 – ‘fe2014f0ltrch

f1rtlch’e3’da’e4’ed’9d’d4’e4’c7’d3’ed ‘de’c7’e1’c8’9d’c8’e4’ed’c7’cf ‘e4’ce’d3’ca’ed’e4 ‘c8’c7’d1 ‘c7’d2 ‘d3’e6’ed ‘8d’c7’d1’e1’d2 ‘dd’ed’e1’e3’e6’d1 ‘e6 ’81’d3 ‘c7’d2 ‘d8’d1’cdf0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch ‘abf1rtlch’de’c7’e1’c8f0ltrch’bb … claim of cognitive semantic scholars, has sought representative image formation in ….. f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’edf0ltrch f1rtlch’dd’ed’e1’e3’e6’d1f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’c2’cb’c7’d1 ‘c7’e1’ed’e4’d1 ‘d1’d4f0ltrch 43 (1973) f1rtlch’e6 ‘c8’d1’e4’ca ‘c8’d1’e1’ed’e4f0ltrch 44 f1rtlch’e6 ’81’c7’e6’e1 ’98’edf0ltrch 45 …

f1rtlch’c2’e3’e6’d2’d4 ‘e6’ed’cf’ed’e6’ed’ed ‘8d’90’e6’e4’e5 ‘d8’d1’c7’cd ‘e6’c8 ‘d4’e6’e3’bff0ltrch !… HTML – f1rtlch’dd’d1’c7’e4’d4f0ltrch

f1rtlch’cf’d3’ca’e6’d1’da’e3’e1’9d’e5’c7’ed ‘c7’ed’e4 ‘d2’c8’c7’e4’a1 ‘c8’d1’8d’d3’c8f0ltrch (Tag) f1rtlch’e4’c7’e3 ‘cf’c7’d1’e4’cf ’98’e5 ‘e3’cd’ca’e6’c7’ed ‘ed’98 ‘d5’dd’cd’e5? ‘e6’c8’a1 f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’c2’e4’9d’e5’c7’a1 … ‘d2’c8’c7’e4 ‘e4’d4’c7’e4’e5’9d’90’d0’c7’d1’ed ‘c7’c8’d1’e3’ca’e4’ed ‘ed’c7 ‘c7’8d’9d’ca’ed’9d’c7’e3’9d’c7’e1’a1 f0ltrch HTML f1rtlch’ed’c7f0ltrch HyperText Markup Language f1rtlch’cf’d1f0ltrch  …

f1rtlch’c7’ed’d1’c7’e4 ‘c2’ed ‘d3’ed ‘ca’edf0ltrch – Iran ICT – f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘e6’c8 ‘e3’da’e4’c7’ed’edf0ltrch (Semantic …

? f1rtlch’e3’e5’d1f0ltrch ???? – f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’e6’c8 ‘e3’da’e4’c7’ed’edf0ltrch (Semantic web)f1rtlch’e6’c8 ‘e3’da’e4’c7’ed’ed ‘8d’ed’d3’ca’bff0ltrch … bases) f1rtlch’c8’e5 ‘d5’e6’d1’ca’ed ‘e3’da’e4’ed’9d’90’d1’c7 ‘e6f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’ca’e6’c7’e4’c7’ed’ed ‘cf’d1’98f0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3’edf0ltrch f1rtlch’e5’e3’cf’ed’90’d1 ‘cf’d1 ’98’e4’c7’d1 ‘e5’e3 ‘de’d1’c7’d1 ‘ce’e6’c7’e5’e4’cf ’90’d1’dd’ca. … ‘d2’c8’c7’e4 ‘ca’d4’d1’ed’cd ‘e3’e4’c7’c8’daf0ltrch Resource Description Languagef1rtlch’d2’c8’c7’e4f0ltrch HTML f1rtlch’98’e5 ‘cf’d1 ‘e6’c8 ’98’e4’e6’e4’edf0ltrch  …

[PPT]Slide 1 – f1rtlch’cf’c7’e4’d4’90’c7’e5 ‘da’e1’e6’e3 ’81’d2’d4’98’ed ‘d4’e5’ed’cf ‘c8’e5’d4’ca’edf0ltrch

f1rtlch’c7’e5’cf’c7’ddf0ltrch f1rtlch’dd’d5’e1. ‘d1’e6’d4 ‘ca’cd’de’ed’de ‘cf’d1 ‘d3’c7’d2’e3’c7’e4. 1- ‘c7’e4’ca’ce’c7’c8 ‘e3’e6’d6’e6’da ‘ca’cd’de’ed’de. 4- ‘c8’ed’c7’e4 ’90’d2’c7’d1’e5 ‘e5’c7’ed ‘e3’d3’c6’e1’e5f0ltrch (f1rtlch’e5’cf’dd …. ’81’ed ‘c8’d1’cf’e4 ‘c8’e5 ’81’8e’e6’e5’d4’9d’e5’c7’ed ‘c7’e4’cc’c7’e3 ‘d4’cf’e5 ‘cf’d1’c8’c7’d1’e5 ‘e3’d3’c3’e1’e5f0ltrch ; f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’d1’e6’d4’9d’e5’c7’ed ‘c7’e4’cc’c7’e3 ’81’8e’e6’e5’d4’9d’e5’c7’ed ‘e3’d4’c7’c8’e5 ….. ‘e3’de’ed’c7’d3 ‘e1’ed’98’d1’caf0ltrch (Likert Scale); f1rtlch’e3’de’ed’c7’d3 ‘c7’dd’ca’d1’c7’de ‘e3’da’e4’c7’ed’edf0ltrch (Semantic differential); f1rtlch’e3’de’ed’c7’d3f0ltrch …… www.celt.stir.ac.uk/resources/research/action-research-resources.html.

f1rtlch’81’c7’ed’c7’e4 ‘e4’c7’e3’e5 ‘c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘e3’dd’e5’e6’e3 ‘ca’cc’c7’d1’ca ‘c7’e1’98’ca’d1’e6’e4’ed’98 ‘e6 ‘c8’c7’e4’98’cf’c7’d1’edf0ltrch …

?? f1rtlch’ca’ed’d1f0ltrch ???? – f1rtlch’81’c7’ed’c7’e4 ‘e4’c7’e3’e5f0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch f1rtlch’ca’cc’c7’d1’ca ‘c7’e1’98’ca’d1’e6’e4’ed’98 ‘e6 ‘c8’c7’e4’98’cf’c7’d1’ed ‘c7’e1’98’ca’d1’e6’e4’ed’98’ed. … ‘c8’c7’d2?’c7’c8? ‘c7’d8?’da’c7’ca ‘c8’d1’c7’ed ‘e6’c8 ‘e3’da’e4’c7f0ltrch ?? Information retieval for Semantic web ‘b7 f1rtlch’df’e4’ca’d1’e1f0ltrch  …

f1rtlch’ca’dd’c7’e6’ca ’98’c7’d1’c8’d1’cf ‘e3’de’e6’e1’e5’9d’e5’c7’ed ‘d2’c8’c7’e4’ed ‘e6 ‘ca’e6’d2’ed’da ‘c2’e4’e5’c7 ‘cf’d1 ‘cc’e3’e1’e5 ‘cf’d1f0ltrch … – …

f1rtlch’ca’e6’d3’d8 ‘e3’cd’e3’e6’cf’ed ‘c7’cd’e3’cf ‘c2’c8’c7’cf’ed – ‘fe2014f0ltrch

f1rtlch’81’8e’e6’e5’d4 ‘cd’c7’d6’d1 ‘e3’ed’98’e6’d4’cf ‘ca’c7f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’e3’de’c7’ed’d3’e5 ‘e3’de’e6’e1’e5’c8’e4’cf’ed ‘d2’c8’c7’e4’ed ‘cf’d1 ‘cf’c7’e4’d4’c2’e3’e6’d2’c7’e4 ‘c8’ed’e4’c7’a1 ’98’e3’c8’ed’e4’c7 ‘e6 ‘e4’c7’c8’ed’e4’c7 ‘ca’dd’c7’e6’ca ‘e3’ed’d2’c7’e4 … ‘e6 ‘ca’d3’e1’d8 ‘dd’d1’cf ’81’c7’d3’ce’90’e6 ‘c8’e5f0ltrch f1rtlch’c7’e4’e6’c7’daf0ltrch f1rtlch’e3’de’e6’e1’e5’e5’c7’ed ‘d2’c8’c7’e4’ed ‘e6 ‘ca’e6’d2’ed’da ‘c2’e4’e5’c7 ‘cf’d1 ‘cc’e3’e1’e5’a1 f0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘c7’e4’e6’c7’daf0ltrch f1rtlch’e3’ce’ca’e1’dd ‘d1’e6’c7’c8’d8f0ltrch ….. Cognitive representation of semantic categories.

f1rtlch’ca’dd’c7’e6’ca ’98’c7’d1’c8’d1’cf ‘e3’de’e6’e1’e5’9d’e5’c7’ed ‘d2’c8’c7’e4’ed ‘e6 ‘ca’e6’d2’ed’da ‘c2’e4’e5’c7 ‘cf’d1 ‘cc’e3’e1’e5 ‘cf’d1f0ltrch … – …

f1rtlch’ca’e6’d3’d8 ‘e3’cd’e3’e6’cf’ed ‘c7’cd’e3’cf ‘c2’c8’c7’cf’ed – ‘fe2014f0ltrch

f1rtlch’81’8e’e6’e5’d4 ‘cd’c7’d6’d1 ‘e3’ed’98’e6’d4’cf ‘ca’c7f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’e3’de’c7’ed’d3’e5 ‘e3’de’e6’e1’e5’c8’e4’cf’ed ‘d2’c8’c7’e4’ed ‘cf’d1 ‘cf’c7’e4’d4’c2’e3’e6’d2’c7’e4 ‘c8’ed’e4’c7’a1 ’98’e3’c8’ed’e4’c7 ‘e6 ‘e4’c7’c8’ed’e4’c7 ‘ca’dd’c7’e6’ca ‘e3’ed’d2’c7’e4 … ‘e6 ‘ca’d3’e1’d8 ‘dd’d1’cf ’81’c7’d3’ce’90’e6 ‘c8’e5f0ltrch f1rtlch’c7’e4’e6’c7’daf0ltrch f1rtlch’e3’de’e6’e1’e5’e5’c7’ed ‘d2’c8’c7’e4’ed ‘e6 ‘ca’e6’d2’ed’da ‘c2’e4’e5’c7 ‘cf’d1 ‘cc’e3’e1’e5’a1 f0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘c7’e4’e6’c7’daf0ltrch f1rtlch’e3’ce’ca’e1’dd ‘d1’e6’c7’c8’d8f0ltrch ….. Cognitive representation of semantic categories.

f1rtlch’ca’dd’c7’e6’ca ’98’c7’d1’c8’d1’cf ‘e3’de’e6’e1’e5’9d’e5’c7’ed ‘d2’c8’c7’e4’ed ‘e6 ‘ca’e6’d2’ed’da ‘c2’e4’e5’c7 ‘cf’d1 ‘cc’e3’e1’e5 ‘cf’d1f0ltrch … – …

f1rtlch’ca’e6’d3’d8 ‘e3’cd’e3’e6’cf’ed ‘c7’cd’e3’cf ‘c2’c8’c7’cf’ed – ‘fe2014f0ltrch

f1rtlch’81’8e’e6’e5’d4 ‘cd’c7’d6’d1 ‘e3’ed’98’e6’d4’cf ‘ca’c7f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’e3’de’c7’ed’d3’e5 ‘e3’de’e6’e1’e5’c8’e4’cf’ed ‘d2’c8’c7’e4’ed ‘cf’d1 ‘cf’c7’e4’d4’c2’e3’e6’d2’c7’e4 ‘c8’ed’e4’c7’a1 ’98’e3’c8’ed’e4’c7 ‘e6 ‘e4’c7’c8’ed’e4’c7 ‘ca’dd’c7’e6’ca ‘e3’ed’d2’c7’e4 … ‘e6 ‘ca’d3’e1’d8 ‘dd’d1’cf ’81’c7’d3’ce’90’e6 ‘c8’e5f0ltrch f1rtlch’c7’e4’e6’c7’daf0ltrch f1rtlch’e3’de’e6’e1’e5’e5’c7’ed ‘d2’c8’c7’e4’ed ‘e6 ‘ca’e6’d2’ed’da ‘c2’e4’e5’c7 ‘cf’d1 ‘cc’e3’e1’e5’a1 f0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘c7’e4’e6’c7’daf0ltrch f1rtlch’e3’ce’ca’e1’dd ‘d1’e6’c7’c8’d8f0ltrch ….. Cognitive representation of semantic categories.

elePHPant Mentoring – slashsbin

f1rtlch’e5’e3’8d’e4’ed’e4 ‘cf’d1 ‘c7’ed’e4 ‘cf’e6’d1’e5 ‘c8’e5f0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’c7’c8’d2’c7’d1’e5’c7’ed ‘e3’dd’ed’cf ‘e6 ’81’d1’98’c7’d1’c8’d1’cf ‘cf’d1 ‘ca’e6’d3’da’e5 ‘e6’c8 ’81’d1’cf’c7’ce’ca’e5 ‘e3’ed’9d’d4’e6’cff0ltrch . … f1rtlch’d3’c7’ce’ca’c7’d1 ’98’cf’9d’e5’c7’ba ‘ca’d1’98’ed’c8f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch HTML f1rtlch’ba ‘e4’e6’d4’ca’e4 ‘ca’e6’d6’ed’cd’c7’ca … ‘d3’c7’ce’ca’c7’d1 ‘ca’e6’c7’c8’da’a1 f0ltrch f1rtlch’ca’da’d1’ed’ddf0ltrch f1rtlch’e6 ‘dd’d1’c7’ce’e6’c7’e4’ed ‘c2’e4’9d’e5’c7’ba ‘ca’e6’c7’c8’da ‘c8’c7’d2’90’d4’ca’ed’ba ‘c7’d3’ca’dd’c7’cf’e5 ‘cd’d1’dd’e5’9d’c7’ed ‘c7’d2 ‘ca’e6’c7’c8’daf0ltrch … Semantic Versioning ‘b7 The Open Web Application Security Project(OWASP) ‘b7 PHP Security: A Guide to …

f1rtlch’ca’dd’c7’e6’ca ’98’c7’d1’c8’d1’cf ‘e3’de’e6’e1’e5’9d’e5’c7’ed ‘d2’c8’c7’e4’ed ‘e6 ‘ca’e6’d2’ed’da ‘c2’e4’e5’c7 ‘cf’d1 ‘cc’e3’e1’e5 ‘cf’d1 ‘cf’c7’e4’d4-‘c2’e3’e6’d2’c7’e4f0ltrch …

f1rtlch’ca’e6’d3’d8 ‘e3’cd’e3’e6’cf’ed ‘c7’cd’e3’cf ‘c2’c8’c7’cf’ed – ‘fe2014f0ltrch

f1rtlch’81’8e’e6’e5’d4 ‘cd’c7’d6’d1 ‘e3’ed’98’e6’d4’cf ‘ca’c7f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’e3’de’c7’ed’d3’e5 ‘e3’de’e6’e1’e5’c8’e4’cf’ed ‘d2’c8’c7’e4’ed ‘cf’d1 ‘cf’c7’e4’d4’c2’e3’e6’d2’c7’e4 ‘c8’ed’e4’c7’a1 ’98’e3’c8’ed’e4’c7 ‘e6 ‘e4’c7’c8’ed’e4’c7 ‘ca’dd’c7’e6’ca ‘e3’ed’d2’c7’e4 … ‘e6 ‘ca’d3’e1’d8 ‘dd’d1’cf ’81’c7’d3’ce’90’e6 ‘c8’e5f0ltrch f1rtlch’c7’e4’e6’c7’daf0ltrch f1rtlch’e3’de’e6’e1’e5’e5’c7’ed ‘d2’c8’c7’e4’ed ‘e6 ‘ca’e6’d2’ed’da ‘c2’e4’e5’c7 ‘cf’d1 ‘cc’e3’e1’e5’a1 f0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘c7’e4’e6’c7’daf0ltrch f1rtlch’e3’ce’ca’e1’dd ‘d1’e6’c7’c8’d8f0ltrch ….. Cognitive representation of semantic categories.

f1rtlch’ca’90f0ltrch nav f1rtlch’cf’d1f0ltrch HTML – f1rtlch’c8’c7 ‘ed’98 ’98’e1’ed’98 ‘c8’ed’c7’e3’e6’d2f0ltrch

beyamooz.com/tags/312-html-tag/2262-f1rtlch’ca’90f0ltrch -nav

? f1rtlch’e3’e5’d1f0ltrch ???? – f1rtlch’c7’d2 ‘c7’ed’e4 ‘ca’90’a1 ‘c8’d1’c7’edf0ltrch f1rtlch’ca’da’d1’ed’ddf0ltrch f1rtlch’e1’ed’d3’ca’ed ‘c7’d2 ‘e1’ed’e4’98 ‘e5’c7’ed ‘e4’c7’e6’c8’d1’ed ‘c7’d3’ca’dd’c7’cf’e5 ‘e3’ed ‘d4’e6’cf. … ‘c8’d1’c7’edf0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’edf0ltrch f1rtlch’c8’ed’d4’ca’d1f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch screen reader f1rtlch’c8’e5 ‘e1’ed’e4’98 ‘d1’e6’c8’d1’e6 ‘e3’d1’c7’cc’da’e5 ‘dd’d1’e3’c7’ed’ed’cff0ltrch : Screen Reader … f1rtlch’c7’e3’c7 ‘d2’e3’c7’e4’ed ’98’e5 ‘c7’d2 ‘ca’90 ‘e5’c7’ed ‘e3’da’e4’c7’cf’c7’d1 ‘ed’c7f0ltrch Semantic f1rtlch’c7’d3’ca’dd’c7’cf’e5 ‘e3’ed ’98’e4’ed’e3 ‘c8’d1’c7’cd’ca’ed ‘e3’edf0ltrch  …

Semantics of Heritance on Etymological Analyses

It also shows that different meanings of the root ” f1rtlch’e6’d1’cbf0ltrch ” enjoys a semantic … which itself requires learning the ancient languages and familiarity with phonetics, ….. f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’ca’e6’cc’e5 ‘c8’e5 ‘e4’de’e1 ‘e1’db’e6’ed’c7’e4’a1 f0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch f1rtlch’c7’c8’de’c7’c1 ‘c7’d2 ‘e3’da’c7’e4’ed ‘e3’cd’e6’d1’ed ‘c7’ed’e4 ‘d1’ed’d4’e5 ‘c7’d3’ca’ba ‘cf’d1’cd’c7’e1’ed’9d’98’e5 ‘cf’d1 ‘e5’ed’8d’9d’ed’98f0ltrch  …

f1rtlch’dd’d1’e3f0ltrch (form) f1rtlch’e5’c7 ‘e6 ‘e6’d1’e6’cf’edf0ltrch (input) f1rtlch’e5’c7 ‘cf’d1f0ltrch html-f1rtlch’c8’ce’d4 ‘cf’e6’e3 – 20’c2’e3’e6’d2f0ltrch

?? f1rtlch’dd’d1’e6’d1’cf’ed’e4f0ltrch ???? – f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’c7’d3’ca’dd’c7’cf’e5 ‘c7’d2 ‘e6’ed’8e’90’edf0ltrch name f1rtlch’e3’ed’9d’ca’e6’c7’e4’ed’e3 ‘ed’98 ‘e4’c7’e3 ‘cf’e1’ce’e6’c7’e5 ‘c8’d1’c7’edf0ltrch <fieldset> f1rtlch’ca’da’ed’ed’e4 ‘e4’e3’c7’ed’ed’e3 ‘ca’c7 ‘cf’d1 ‘c2’ed’e4’cf’e5 ‘c7’ed’e4 ‘e4’c7’e3 ‘d1’c7 ‘cf’d1 ‘da’e3’e1’ed’c7’ca ’81’d1’cf’c7’d2’d4’ed ‘ca’e6’d3’d8 ‘cc’c7’e6’c7’c7’d3’98’d1’ed’81’ca ‘a1 f0ltrch PHP …

[PDF]f1rtlch’e3’ca’e4 ’98’c7’e3’e1f0ltrch (PDF)

f1rtlch’e4’ed’c7’d2’e3’e4’dc’cff0ltrch f1rtlch’c2’d4’dc’e4’c7’ed’ed ‘c8’dc’c7f0ltrch f1rtlch’dd’d1’c7’ed’e4’dc’cf’e5’c7’ed. ‘df’ca’c7’c8 … ’90’ed’d1’ed ‘e3’ca’e6’e4 ‘e6 ‘c7’d8?’da’c7’ca ‘c7’d3’caf0ltrch . (Wikipedia 2008) . f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’c8’e5’d1’e5. ’90’ed’d1’ed ‘c7’d2f0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3’edf0ltrch f1rtlch’df’e5 ’81’8e’e6’e5’d4’90’d1’c7’e4 ‘cf’d1 ‘cd’e6’d2f0ltrch …. f1rtlch’c8’c7 ‘e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch f1rtlch’81’ed’e6’e4’cf ‘e3’ca’c8’e1’e6’d1 ‘e3’ed. ‘d4’e6’cf …. 3f0ltrch Latent Semantic Indexing (LSI) ….. http://InformationR.net/6-2/paper104.html (accessed Oct.: 8, 2006).

f1rtlch’cf’c7’e4’e1’e6’cf ‘dd’ed’e1’e3 ‘c2’e3’e6’d2’d4’ed ‘c7’d5’e6’e1 ‘d3’c6’e6f0ltrch Lynda SEO Fundamentals f1rtlch’c8’c7f0ltrch …

biamozid.com ‘9b f1rtlch’c2’e3’e6’d2’d4 ‘9b ’98’c7’e3’81’ed’e6’ca’d1 ‘9b ‘dd’ed’e1’e3 ‘e5’c7’ed ‘c2’e3’e6’d2’d4’ed ‘9b ‘d3’c6’e6f0ltrch

?? f1rtlch’e3’e5’d1f0ltrch ???? – f1rtlch’cf’d1’98 ‘d1’c7’c8’d8’e5f0ltrch SEO f1rtlch’e6 ‘ca’cc’c7’d1’ca ‘c7’e1’98’ca’d1’e6’e4’ed’98 endash ‘c7’d3’ca’dd’c7’cf’e5 ‘c7’d2 ‘de’c7’c8’e1’ed’ca ‘e5’c7’edf0ltrch Semantic HTML endash f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch Google+ Local endash f1rtlch’e3’d8’d1’cd ‘e4’e3’e6’cf’e4 ‘d3’c7’ed’ca ‘cf’d1 ‘da’d1’d5’e5 ‘cc’e5’c7’e4’edf0ltrch

[PDF]f1rtlch’c7’d8’c7’e1’da’c7’ca ‘d4’ce’d5’ed ‘c7’d8’c7’e1’da’c7’ca ‘ca’cd’d5’ed’e1’ed ’81’ed’d4’ed’e4’e5 ‘d4’db’e1’edf0ltrch

www.farabar.net/wp-content/uploads/iphorm/5/2017/05/minaardakani-resume.pdf

)f1rtlch’e3’cf’e1f0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3’edf0ltrch f1rtlch’d3’ed’d3’ca ‘a1 ‘e4’e3’e6’cf’c7’d1’e5’c7’edf0ltrch usecase … f1rtlch’dd’da’c7’e1’ed’ca’e5’c7: ‘d8’d1’c7’cd’ed ‘d5’dd’cd’c7’ca ‘e6’c8f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’c7’d3’ca’dd’c7’cf’e5 ‘c7’d2f0ltrch . CSS. f1rtlch’e6f0ltrch . HTML. -. f1rtlch’e3’cf’ca ‘d2’e3’c7’e4 ‘e5’e3’98’c7’d1’ed: ‘ca’ed’d1’e3’c7’e5 ‘e3’c7’e5. 91f0ltrch … M. Ardakani and A. A. Barforoush, “Modular-based measuring semantic quality of ontology,” in … f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch . f1rtlch’c7’c8’d2’c7’d1f0ltrch . QlikView. -. f1rtlch’ca’cd’e1’ed’d3 ‘d3’ed’d3’ca ‘e5’c7’ed ‘e4’d1’e3 ‘c7’dd’d2’c7’d1’edf0ltrch . f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’c7’d3’ca’dd’c7’cf’e5 ‘c7’d2 ‘d2’c8’c7’e4 ‘e3’cf’e1’d3’c7’d2’edf0ltrch . UML o. f1rtlch’c7’c8’d2’c7’d1’e5’c7f0ltrch  …

f1rtlch’ca’dd’c7’e6’ca ’98’c7’d1’c8’d1’cf ‘e3’de’e6’e1’e5’9d’e5’c7’ed ‘d2’c8’c7’e4’ed ‘e6 ‘ca’e6’d2’ed’da ‘c2’e4’e5’c7 ‘cf’d1 ‘cc’e3’e1’e5 ‘cf’d1 ‘cf’c7’e4’d4-‘c2’e3’e6’d2’c7’e4f0ltrch …

f1rtlch’ca’e6’d3’d8 ‘e3’cd’e3’e6’cf’ed ‘c7’cd’e3’cf ‘c2’c8’c7’cf’ed – ‘fe2014f0ltrch

f1rtlch’81’8e’e6’e5’d4 ‘cd’c7’d6’d1 ‘e3’ed’98’e6’d4’cf ‘ca’c7f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’e3’de’c7’ed’d3’e5 ‘e3’de’e6’e1’e5’c8’e4’cf’ed ‘d2’c8’c7’e4’ed ‘cf’d1 ‘cf’c7’e4’d4’c2’e3’e6’d2’c7’e4 ‘c8’ed’e4’c7’a1 ’98’e3’c8’ed’e4’c7 ‘e6 ‘e4’c7’c8’ed’e4’c7 ‘ca’dd’c7’e6’ca ‘e3’ed’d2’c7’e4 … ‘e6 ‘ca’d3’e1’d8 ‘dd’d1’cf ’81’c7’d3’ce’90’e6 ‘c8’e5f0ltrch f1rtlch’c7’e4’e6’c7’daf0ltrch f1rtlch’e3’de’e6’e1’e5’e5’c7’ed ‘d2’c8’c7’e4’ed ‘e6 ‘ca’e6’d2’ed’da ‘c2’e4’e5’c7 ‘cf’d1 ‘cc’e3’e1’e5’a1 f0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘c7’e4’e6’c7’daf0ltrch f1rtlch’e3’ce’ca’e1’dd ‘d1’e6’c7’c8’d8f0ltrch ….. Cognitive representation of semantic categories.

f1rtlch’ca’dd’c7’e6’ca ’98’c7’d1’c8’d1’cf ‘e3’de’e6’e1’e5’9d’e5’c7’ed ‘d2’c8’c7’e4’ed ‘e6 ‘ca’e6’d2’ed’da ‘c2’e4’e5’c7 ‘cf’d1 ‘cc’e3’e1’e5 ‘cf’d1 ‘cf’c7’e4’d4-‘c2’e3’e6’d2’c7’e4f0ltrch …

f1rtlch’ca’e6’d3’d8 ‘e3’cd’e3’e6’cf’ed ‘c7’cd’e3’cf ‘c2’c8’c7’cf’ed – ‘fe2014f0ltrch

f1rtlch’81’8e’e6’e5’d4 ‘cd’c7’d6’d1 ‘e3’ed’98’e6’d4’cf ‘ca’c7f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’e3’de’c7’ed’d3’e5 ‘e3’de’e6’e1’e5’c8’e4’cf’ed ‘d2’c8’c7’e4’ed ‘cf’d1 ‘cf’c7’e4’d4’c2’e3’e6’d2’c7’e4 ‘c8’ed’e4’c7’a1 ’98’e3’c8’ed’e4’c7 ‘e6 ‘e4’c7’c8’ed’e4’c7 ‘ca’dd’c7’e6’ca ‘e3’ed’d2’c7’e4 … ‘e6 ‘ca’d3’e1’d8 ‘dd’d1’cf ’81’c7’d3’ce’90’e6 ‘c8’e5f0ltrch f1rtlch’c7’e4’e6’c7’daf0ltrch f1rtlch’e3’de’e6’e1’e5’e5’c7’ed ‘d2’c8’c7’e4’ed ‘e6 ‘ca’e6’d2’ed’da ‘c2’e4’e5’c7 ‘cf’d1 ‘cc’e3’e1’e5’a1 f0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘c7’e4’e6’c7’daf0ltrch f1rtlch’e3’ce’ca’e1’dd ‘d1’e6’c7’c8’d8f0ltrch ….. Cognitive representation of semantic categories.

f1rtlch’ca’dd’c7’e6’ca ’98’c7’d1’c8’d1’cf ‘e3’de’e6’e1’e5’9d’e5’c7’ed ‘d2’c8’c7’e4’ed ‘e6 ‘ca’e6’d2’ed’da ‘c2’e4’e5’c7 ‘cf’d1 ‘cc’e3’e1’e5 ‘cf’d1 ‘cf’c7’e4’d4-‘c2’e3’e6’d2’c7’e4f0ltrch …

https://journals.ut.ac.ir/article_50278_3097.html
f1rtlch’ca’e6’d3’d8 ‘e3’cd’e3’e6’cf’ed ‘c7’cd’e3’cf ‘c2’c8’c7’cf’ed – ‘fe2014f0ltrch

f1rtlch’81’8e’e6’e5’d4 ‘cd’c7’d6’d1 ‘e3’ed’98’e6’d4’cf ‘ca’c7f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’e3’de’c7’ed’d3’e5 ‘e3’de’e6’e1’e5’c8’e4’cf’ed ‘d2’c8’c7’e4’ed ‘cf’d1 ‘cf’c7’e4’d4’c2’e3’e6’d2’c7’e4 ‘c8’ed’e4’c7’a1 ’98’e3’c8’ed’e4’c7 ‘e6 ‘e4’c7’c8’ed’e4’c7 ‘ca’dd’c7’e6’ca ‘e3’ed’d2’c7’e4 … ‘e6 ‘ca’d3’e1’d8 ‘dd’d1’cf ’81’c7’d3’ce’90’e6 ‘c8’e5f0ltrch f1rtlch’c7’e4’e6’c7’daf0ltrch f1rtlch’e3’de’e6’e1’e5’e5’c7’ed ‘d2’c8’c7’e4’ed ‘e6 ‘ca’e6’d2’ed’da ‘c2’e4’e5’c7 ‘cf’d1 ‘cc’e3’e1’e5’a1 f0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘c7’e4’e6’c7’daf0ltrch f1rtlch’e3’ce’ca’e1’dd ‘d1’e6’c7’c8’d8f0ltrch ….. Cognitive representation of semantic categories.

f1rtlch’e3’de’c7’e1’e5 ‘cf’d1’98 ‘c8’e5’ca’d1 ‘e3’dd’c7’e5’ed’e3 ‘cd’e6’d2’e5 ‘e3’cf’ed’d1’ed’ca ‘cf’c7’e4’d4 ‘c7’d2 ‘d8’d1’ed’de ‘d3’c7’ce’ca’e4f0ltrch …

https://www.civilica.com/Paper-IRAMOT08-IRAMOT08_049=f1rtlch’cf’d1’98-‘c8’e5’ca’d1-‘e3’dd’c7’e5’ed’e3-‘cd’e6’d2’e5f0ltrch …

f1rtlch’c8’c7’d2’e4’e3’c7’ed’ed ‘e6f0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3’edf0ltrch f1rtlch’d3’c7’d2’ed ‘cf’c7’e4’d4 ‘e3’e6’cc’e6’cf ‘cf’d1 ‘cd’e6’d2’e5 ‘c7’ed ‘ce’c7’d5 ‘cf’d1 ‘de’c7’e1’c8’ed ‘d4’98’e1’ed ‘e6 ‘d1’d3’e3’ed ’98’e5 ‘ca’e6’d3’d8 ‘e3’c7’d4’ed’e4 ‘de’c7’c8’e1 ’81’d1’cf’c7’d2’d4 ‘c8’e6’cf’e5 ‘e6 ‘c8’e5f0ltrch … https://www.civilica.com/Paper-IRAMOT08-IRAMOT08_049.html … f1rtlch’c8’d1’c7’edf0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’edf0ltrch f1rtlch’98’c7’e3’e1f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’e4’cd’e6’e5 ‘e3’d1’cc’da ‘e4’e6’ed’d3’ed ‘e1’d8’dd’c7 ‘c8’ce’d4 ‘d1’c7’e5’e4’e3’c7’ed ‘d3’ed’e6’ed’e1’ed’98’c7 (‘e3’d1’cc’da ‘cf’e5’ed) ‘d1’c7 ‘e3’e1’c7’cd’d9’e5 ‘e4’e3’c7’ed’ed’cff0ltrch . … A Semantic Vector Retrieval Mode] for Desktop .

f1rtlch’e3’da’e4’c7 ‘e6 ‘e3’dd’e5’e6’e3 ‘c7’d2’cf’e6’c7’cc ‘e6 ‘c2’cf’c7’c8 ‘d1’d3’e6’e3 ‘d3’e4’ca ‘c7’d2’cf’e6’c7’ccemdash’dd’d1’e6’d4’90’c7’e5 ‘c7’ed’e4’ca’d1’e4’ca’edf0ltrch …

stshop.ir/post-1213-f1rtlch’e3’da’e4’c7-‘e6-‘e3’dd’e5’e6’e3-‘c7’d2’cf’e6’c7’cc-‘e6-‘c2’cf’c7’c8-‘d1’d3’e6’e3-‘d3’e4’ca-‘c7’d2’cf’e6f0ltrch

f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’edf0ltrch f1rtlch’98’c7’e3’e1f0ltrch f1rtlch’c8’c7 ‘c7’e4’e6’c7’daf0ltrch f1rtlch’e3’e4’c7’d3’c8 ‘e5’c7 ‘e6 ‘cc’d4’e4 ‘e5’c7’ed ‘c7’ed’d1’c7’e4’ed ( ‘da’ed’cf ‘e4’e6’d1’e6’d2’a1’d1’e6’d2’c8’d3’ed’cc’a1’d1’e6’d2 … ‘e3’e4’c7’d3’c8’ca’e5’c7 ‘cc’d4’e4 ‘e5’c7’ed ‘d3’c7’e1’c7’e4’e5 ‘c7’ed’d1’c7’e4’edf0ltrch f1rtlch’c7’e4’e6’c7’daf0ltrch f1rtlch’cc’d4’e4 ‘e5’c7 ‘e6 ‘e3’e4’c7’d3’c8’ca’e5’c7’ed ‘ca’de’e6’ed’e3’ed ‘e6 ‘e3’cd’e1’ed ‘c7’ed’d1’c7’e4’edf0ltrch f1rtlch’c7’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’c2’cf’c7’c8 ‘e6f0ltrch …. Semantic context and variety of style in Quran f1rtlch’8d’98’ed’cf’e5 ‘cf’d1 ‘d2’c8’c7’e4 ‘d4’e4’c7’d3’ed’a1 f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’d1’d4’cf ‘e6f0ltrch … /file/8201803800/kholase_calatrava_istgahghatar.rar.html f1rtlch’ce’d1’ed’cf ‘c7’ed’e4 ‘dd’c7’ed’e1f0ltrch ’85

f1rtlch’e3’da’e4’c7’d4’e4’c7’d3’ed ‘ca’c7’d1’ed’ce’ed ‘e6’c7’8e’e5 ‘ab’d1’c8’f8’bb – ’81’8e’e6’e5’d4 ‘e5’c7’ed ‘d2’c8’c7’e4’d4’e4’c7’ce’ca’ed ‘de’d1’c2’e4f0ltrch

f1rtlch’d3’81’d3f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’e4’90’c7’e5’ed ‘ca’c7’d1’ed’ce’ed ‘c8’e5 ’98’c7’d1’c8’d1’cff0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch f1rtlch’e3’e6’d1’cf ‘c7’d4’c7’d1’e5 ‘e6’c7’8e’e5f0ltrch rab f1rtlch’d3’c7’e3’ed ‘cf’d1 ‘c8’c7’dd’ca ‘cf’ed’e4’ed ’81’ed’d4 ‘c7’d2 ‘c7’d3’e1’c7’e3 ‘e6f0ltrch … central function of the Name ldblquote Rabbrdblquote in the semantic system of the Holy Qur’? n, this study …… f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’edf0ltrch f1rtlch’d3’c7’98’e4’c7’e4 ‘cc’e4’e6’c8 ‘d4’c8’e5 ‘cc’d2’ed’d1’e5 ‘da’d1’c8f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’ed’e5’e6’cf’ed’ca ‘e6 ‘e3’d3’ed’cd’ed’caf0ltrch .

[PDF]f1rtlch’e4’90’c7’e5? ‘ca’d8’c8?’de? ‘c8’e5 ‘d4’da’d1 ‘e3’da’c7’d5’d1 ‘c7?’d1’c7’e4 ‘e6 ‘da’d1’c7’de ‘c7’d2 ‘e5’c7’ed ‘e5’e4’d1’ed ‘e3’e4 – ‘e4’d4’d1’ed’c7’ca ‘da’e1’e3’edf0ltrch …

journals.pnu.ac.ir/pdf_1881_7d440e3724d6d616f42d76d7f8d8f71b.html
f1rtlch’ca’e6’d3’d8 ‘e4’da’e3’ca’ed – ‘fe2015f0ltrch

f1rtlch’c2’d4’e4’c7f0ltrch ??. f1rtlch’d2’cf’c7?? ‘e3’da’e4’c7??’a1 ’90’c7’e5 ‘c7’d2 ‘d8’d1?’de ‘c2’e3?’d2’d4 ‘e4’c7’d3’c7’d2’e6’c7’d1’ed. ‘e5’c7?? ‘c8’e5. ‘cf’d3’ca ‘e3?. ‘c2?’cf. ’98’e5 ‘ca’e1’dd?’de ‘c2’e4. ‘e5’c7f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’e5’e3’cf?’90’d1 ‘c8’d1’c7’ed ‘e3’ce’c7’d8’c8’a1. ‘db?’d1’e3’e4’ca’d9’d1’e5 ‘c7’d3’caf0ltrch … terminology combining the semantic field … f1rtlch’e3’ca’e4’c7’de’d6. ‘e4’e3’c7?? ’81?. ‘d1?’d2’ed ‘d4’cf’e5. ‘c7’e4’cf. ‘d4’c7’da’d1. ‘d5’c7’cd’c8. ‘d0’e6’de’a1f0ltrch . ‘ab f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch . f1rtlch’cf’d1’e6’e4?. ‘ce’e6’cf. ‘d1’c7f0ltrch . f1rtlch’c8’c7f0ltrch . f1rtlch’98’e1’e3’e5. ‘e5’c7 ‘e6. ‘de’e6’c7’e4?’e4. ‘e3’da’e3’e6’e1. ‘d2’c8’c7’e4. ‘c8’e5. ‘d5’e6’d1’caf0ltrch ?.

f1rtlch’c2’ed’c7 ‘c7’d3’e3 ‘e5’c7’ed ‘da’c7’e3 ‘e4’c7’d9’d1 ‘c8’d1 ‘c7’e4’e6’c7’da ‘d8’c8’ed’da’ed ‘cf’c7’d1’c7’ed ‘e3’da’e4’ed ‘e5’d3’ca’e4’cff0ltrch – …

f1rtlch’ca’e6’d3’d8 ‘d2’c7’e5’cf’ed – ‘fe2012f0ltrch

f1rtlch’c7’d3’e3’9d’9d’e5’c7’ed ‘da’c7’e3 ‘e4’c7’d9’d1 ‘c8’d1f0ltrch f1rtlch’c7’e4’e6’c7’daf0ltrch f1rtlch’d8’c8’ed’da’ed ‘c2’e4 ‘cf’d3’ca’e5 ‘c7’d2 ‘da’c8’c7’d1’ca’9d’9d’e5’c7’ed ‘d2’c8’c7’e4’ed ‘e5’d3’ca’e4’cf ’98’e5 ‘c8’d1 ‘c7’e4’e6’c7’da’ed ‘e3’da’ed’e4 ‘cf’e1’c7’e1’ca ‘e3’ed’9d’9d’98’e4’e4’cf. … ‘cf’d1 ‘c7’ed’e4 ‘e3’de’c7’e1’e5 ‘d6’e3’e4 ‘c7’d4’c7’d1’e5 ‘c8’e5 ‘e4’d9’d1’ed? ‘d3’e4’ca’ed ‘cf’e1’c7’e1’ca ‘c7’d3’e3’9d’9d’e5’c7’ed ‘da’c7’e3f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’ca’98’ed’e5 ‘c8’d1 ‘c2’d1’c7’ed ‘cc’c7’e4 ‘e1’c7’98’a1 ‘c8’e5 ‘c7’e4’ca’de’c7’cf’9d’9d’e5’c7’ed ‘e6’c7’d1’cf’d4’cf’e5 ‘c8’d1 ‘c7’ed’e4 ‘cf’ed’cf’90’c7’e5 … ‘c8’e5 ‘e4’d9’d1 ‘c7’e6 ‘d4’d1’d8 ‘dd’d1’c7’8d’e4’90 ‘c2’e6’d1’cf’e4 ‘e3’da’e4’c7’ed ‘ed’98 ‘da’c8’c7’d1’ca ‘d2’c8’c7’e4’edf0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’de’e6’c7’da’cf ‘e4’cd’e6’ed[18] ‘c2’e4 ‘d2’c8’c7’e4 ‘c7’d3’ca. 3f0ltrch . ….. Is semantic possible.

[PDF]f1rtlch’d3’c7’ce’ca’e6’c7’8e’e5: ‘c7’d5’d8’e1’c7’cd’9d’d4’e4’c7’d3’ed ‘e6 ‘e3’e5’e4’cf’d3’ed ‘cf’c7’e4’d4f0ltrch

https://irandoc.ac.ir/sites/fa/files/attach/book/morphology-irandoc.pdf

f1rtlch’e3’da’e4’edf0ltrch . f1rtlch’d4’e4’c7’d3’ed. ‘d4’e4’c7’d3’e5 ‘c7’dd’d2’e6’cf’e5. : ’81’8e’e6’e5’d4’90’c7’e5 ‘da’e1’e6’e3 ‘e6 ‘dd’e4’c7’e6’d1’ed ‘c7’d8?’da’c7’ca ‘c7’ed’d1’c7’e4. ‘d1’cf’e5. ‘c8’e4’cf’ed ‘df’e4’90’d1’e5. : 1392 2. ‘d3. ‘cd5. 695f0ltrch / z. f1rtlch’d1’cf’e5. ‘c8’e4’cf’ed ‘cf’ed’e6’ed’ed … ‘8e’e6’e5’d4’90’c7’e5 ‘da’e1’e6’e3 ‘e6 ‘dd’e4’f8’c7’e6’d1’ed ‘c7’d8?’da’c7’ca ‘c7’ed’d1’c7’e4 ‘c7’d3’ca ‘df’e5f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’e5’e3’df’c7’d1’ed ‘c7’e4’ca’d4’c7’d1’c7’ca ‘8d’c7’81’c7’d1 ‘e3’e4’ca’d4’d1 ‘d4’cf’e5 ‘c7’d3’ca . ’98. ‘c7’e4’ca’d4’c7’d1 ‘e4’d3’ce’aa …… 1f0ltrch . f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’e3’dd’c7’e5’ed’e3 ’81’c7’ed’e5 … 1f0ltrch . computational lexical semantics …… http://informatics.buffalo.edu/faculty/ruiz/publications/iowa-asis98.html. 2006.

f1rtlch’c7’d5’d8’e1’c7’cd’c7’ca ‘cc’cf’ed’cf ‘ca’98’e4’e6’e1’e6’8e’ed ‘e5’c7’ed ‘e4’e6’ed’e4 ‘c7’d1’ca’c8’c7’d8’edf0ltrch | – Hostirani.com

hostirani.com ‘9b f1rtlch’ce’c7’e4’e5 ‘9b ‘e3’de’c7’e1’c7’ca ‘da’e1’e3’ed ‘9b ‘c7’d5’d8’e1’c7’cd’c7’ca ‘cc’cf’ed’cf ‘ca’98’e4’e6’e1’e6’8e’ed ‘e5’c7’ed ‘e4’e6’ed’e4 ‘c7’d1’ca’c8’c7’d8’edf0ltrch
f1rtlch’d1’ca’c8’e5: ??? – ‘fe? ‘d1’c3’edf0ltrch

?? f1rtlch’e3’e5’d1f0ltrch ???? – f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’c7’d5’d8’e1’c7’cd’c7’ca ‘cc’cf’ed’cf ‘ca’98’e4’e6’e1’e6’8e’ed ‘e5’c7’ed ‘e4’e6’ed’e4 ‘c7’d1’ca’c8’c7’d8’ed …. ‘e6’c8 ‘e3’da’e4’c7’ed’edf0ltrch Semantic Web … f1rtlch’cf’d1 ‘d3’c7’e1 1999 ‘ca’ed’e3 ‘c8’d1’e4’d1’d2 ‘e1’ed’a1 ‘ed’98’ed ‘c7’d2 ‘e3’ce’ca’d1’da’c7’e4 ‘c7’ed’e4’ca’d1’e4’ca’a1 ‘e6’c8 ‘e3’da’e4’c7’ed’ed ‘d1’c7 ‘c7’ed’e4’90’e6’e4’e5f0ltrch f1rtlch’ca’da’d1’ed’ddf0ltrch f1rtlch’98’d1’cf: ldblquote’e3’e4 ‘c2’d1’d2’e6’ed ‘e6’c8’ed ‘d1’c7 ‘cf’c7’d1’e3 ’98’e5 ‘cf’d1 ‘c2’e4 ’98’c7’e3’81’ed’e6’ca’d1’e5’c7 ‘de’c7’cf’d1’e4’cf ’98’e1’ed’e5f0ltrch  …

f1rtlch’c7’d8’e1’c7’da’c7’ca’ed ‘cf’d1’c8’c7’d1’e5f0ltrch Front End – f1rtlch’e6’c8 ‘cf’ed’d2’c7’ed’e4f0ltrch

https://wd7.ir/f1rtlch’c7’d8’e1’c7’da’c7’ca’ed-‘cf’d1’c8’c7’d1’e5f0ltrch -front-end.html

?? f1rtlch’d4’e5’d1’ed’e6’d1f0ltrch ???? – f1rtlch’c7’90’d1f0ltrch f1rtlch’c8’c7 ‘e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch client f1rtlch’e6f0ltrch server f1rtlch’cf’d1 ‘cd’e6’d2’e5 ‘c2’ed ‘ca’edf0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’edf0ltrch f1rtlch’cf’c7’d4’ca’e5 ‘c8’c7’d4’ed’cf ‘de’c7’cf’d1 ‘ce’e6’c7’e5’ed’cf ‘c8’e6’cf ‘ca’c7 … ‘ed’98 ‘d3’c7’ed’ca ‘d1’e6’cd ‘c8’ce’d4’ed’cf’e5 ‘e6 ‘c2’e4 ‘d1’c7 ‘cf’d1 ‘de’c7’e1’c8 ’98’cf’e5’c7’edf0ltrch html-css-js f1rtlch’c8’c7’d2’ce’e1’de ‘e3’ed’9d’98’e4’cf. … ‘d9’c7’e5’d1 ‘e6’c8’9d’d3’c7’ed’ca ‘c8’d3’ed’c7’d1 ’98’e3’98 ‘e3’ed’9d’98’e4’cf ‘e3’c7’e4’e4’cff0ltrch Bootstrapf1rtlch’a1 f0ltrch Foundationf1rtlch’a1 f0ltrch Semantic UI f1rtlch’e6f0ltrch ’85

f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘e3’dd’c7’e5’ed’e3 ‘cd’de’e6’de ‘da’e3’e6’e3’ed ‘c8’d1’d1’d3’ed ‘e3’dd’e5’e6’e3’bb’e4’d9’c7’d1’caf0ltrch’ab – PDF – …

docplayer.net/49465491-Ashnyy-b-mfhym-hqwq-%60mwmy-brrsy-mfhwm-nzrt.html

۲ f1rtlch’d4’e4’c7’d3’e4’c7’e3’e5 ‘da’e4’e6’c7’e4f0ltrch : f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’e3’dd’c7’e5’ed’e3 ‘cd’de’e6’de ‘da’e3’e6’e3’ed ‘c8’d1’d1’d3’edf0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch ‘bbf1rtlch’e4’d9’c7’d1’ca’ab’e3’c4’e1’dd: ‘e3’d5’d8’dd’ed ‘cd’d6’e6’d1’ed ‘e4’c7’d9’d1 ‘da’e1’e3’ed: ‘da’e1’ed ‘c8’e5’c7’cf’d1’ed ‘cc’e5’d1’e3’ed ‘cf’dd’ca’d1 ‘e3’d8’c7’e1’da’c7’ca ‘e4’d9’c7’e3 ‘d3’c7’d2’ed ‘c7’d3’c7’e1’e3’ed ‘d4’e3’c7’d1’e5 ‘e3’d3’e1’d3’e1f0ltrch : …

f1rtlch’c8’d1’d1’d3’ed ‘ca’c7’d1’ed’ce’ed ‘8d’90’e6’e4’90’ed ‘ca’d8’e6’d1 ‘e3’da’e4’c7’ed’ed ‘e3’dd’e5’e6’e3 ‘ab’e3’e1’f8’ca’bb ‘c7’d2 ‘dd’e5’e3f0ltrch …

… f1rtlch’ca’cd’e6’e1 ‘e3’da’e4’c7’ed’edf0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch ‘abf1rtlch’e3’e1’ca’bb ‘cf’d1 ‘c2’db’c7’d2f0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’edf0ltrch f1rtlch’c7’ed’d1’c7’e4’ed’c7’e4f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’e3’e4’d9’e6’e3? ‘dd’98’d1’ed ‘ca’cc’cf’cf ‘e3’ed’9d’9d’81’d1’cf’c7’d2’cff0ltrch . … This paper studies the semantic evolution of the term, millah (religion), the time …

f1rtlch’e3’da’d1’dd’ed ‘ca’90 ‘e5’c7’edf0ltrch Meta f1rtlch’e6 ‘c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ’98’c7’d1’c8’d1’cf ‘c2’e4’e5’c7 – ‘d3’c7’ed’ca ‘c7’81’ed ‘e5’c7f0ltrch – …

appiha.rzb.h5h.ir/post479052.html

f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’e3’ca’c7’ca’90 ‘e5’c7f0ltrch Meta tags f1rtlch’e6 ’98’c7’d1’c8’d1’cf ‘c2’e4’e5’c7 ‘cf’d1 ‘d5’dd’cd’c7’ca ‘e6’c8f0ltrch HTML. … f1rtlch’c8’da’cf ‘c7’d2 ‘ca’90f0ltrch title f1rtlch’e6f0ltrch …. f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7 ‘c7’e4’e6’c7’daf0ltrch f1rtlch’e3’ca’c7 ‘ca’90 ‘e5’c7 ‘e6 ’98’c7’d1’c8’d1’cf ’98’e1’e3’c7’ca ’98’e1’ed’cf’edf0ltrch keywords f1rtlch’e6 … ‘cf’e4’ed’c7’ed ‘d3’c6’e6 …. ’98’c7’d1’c8’d1’cf ‘c2’e4 ‘cf’d1 ‘d8’d1’c7’cd’ed ‘e6’c8f0ltrch – semantic web; f1rtlch’c7’ed’cc’c7’cf ‘e5’cf’d1 ‘d5’dd’cd’e5 ‘ed ‘e6’c8f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’ca’90 … 45f0ltrch . f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch  …

f1rtlch’e4’c7’e5’e4’cc’c7’d1’ed’e5’c7’ed ‘e6’c7’8e’90’c7’e4’ed ‘e6 ‘e3’dd’e5’e6’e3’ed ‘cf’d1 ‘ca’d1’cc’e3’e5 ‘e3’ca’e6’e4 ‘cf’c7’d3’ca’c7’e4’ed ‘e6 ‘e4’e3’c7’ed’d4’edf0ltrch …

f1rtlch’ca’e6’d3’d8 ‘d4’e3’d3 ‘c2’c8’c7’cf’ed – ‘fe2015f0ltrch

f1rtlch’c8’d1 ‘c7’ed’e4 ’81’c7’ed’e5’a1 ’90’d2’ed’e4’d4 ‘e6’c7’8e’e5 ‘c8’d1’c7’c8’d1 ‘e6 ‘e3’e4’c7’d3’c8 ‘cf’d1 ‘ca’d1’cc’e3’e5’a1 ‘cf’d1 ’98’e4’c7’d1f0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’edf0ltrch f1rtlch’e3’ca’d1’cc’e3f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’d2’c8’c7’e4 ‘e6 ‘dd’d1’e5’e4’90 … ‘e4’c7’e5’e4’cc’c7’d1’ed’e5’c7’ed ‘e6’c7’8e’90’c7’e4’ed ‘e6f0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3’edf0ltrch f1rtlch’cf’d1 ‘ca’d1’cc’e3’e5 ‘e3’ca’e6’e4 ‘cf’c7’d3’ca’c7’e4’ed ‘e6 ‘e4’e3’c7’ed’d4’ed ‘c7’d2 ‘da’d1’c8’ed ‘c8’e5 ‘dd’c7’d1’d3’edf0ltrch … Translator uses them interchangeably only under the pretext of semantic …

f1rtlch’e3’c7’e5’ed’ca ‘e4’d4’c7’e4’e5’9d’e5’c7 ‘e6 ‘e4’de’d4 ‘c2’e4 ‘cf’d1 ‘c7’d1’ca’de’c7’c1 ‘cd’d3’9d’e3’98’c7’e4 ‘dd’d6’c7’ed ‘e3’da’e3’c7’d1’edf0ltrch

https://jfaup.ut.ac.ir/article_29693.html
f1rtlch’ca’e6’d3’d8 ‘dd’e1’c7’cd’ca – ‘fe2013f0ltrch

f1rtlch’c8’d1’d1’d3’ed ‘da’e6’c7’e3’e1 ‘e3’da’e4’c7’d3’c7’d2 ‘d1’c7’e5’ed ‘e3’c4’cb’d1 ‘cf’d1 ‘c7’e1’de’c7’c1 ‘c7’cd’d3’c7’d3f0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’edf0ltrch f1rtlch’e4’d3’c8’ca ‘c8’e5 ‘dd’d6’c7’ed ‘e3’da’e3’c7’d1’ed ‘c7’d3’ca ‘e6 … ‘cf’c7’d1’cf’a1 ‘c8’c7’ca’98’ed’e5 ‘c8’d1f0ltrch f1rtlch’e3’dd’e5’e6’e3f0ltrch f1rtlch’cf’e1’c7’e1’ca ‘e3’e6’cc’c8 ‘c7’d1’ca’c8’c7’d8 ‘e5’d1’8d’e5’9d’c8’e5’ca’d1 ‘e3’ce’c7’d8’c8f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’dd’d6’c7’ed ‘e3’da’e3’c7’d1’ed ‘e3’ed’9d’d4’e6’cff0ltrch . … perception of architectural space and its role in improving semantic concepts of …

f1rtlch’d1’e6’d4’9d’d4’e4’c7’d3’ed ‘da’e3’e6’e3’ed ‘e4’d9’d1’ed’e5’9d’81’d1’cf’c7’d2’ed – ‘d1’e6’d4 ‘d4’e4’c7’d3’ed ‘da’e1’e6’e3 ‘c7’e4’d3’c7’e4’edf0ltrch – …

method.rihu.ac.ir/?_action=export&rf=doaj&issue=98

f1rtlch’e3’c4’e1’ddf0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch f1rtlch’e4’de’cf ‘d1’e6’d4’9d’d4’e4’c7’d3’ed’9d’e5’c7’ed ‘e3’e6’cc’e6’cf ‘cf’d1 ‘d2’e3’ed’e4’e5’9d’ed ‘e4’d9’d1’ed’e5’9d’81’d1’cf’c7’d2’ed’a1 ‘e4’e6’da’ed ‘d1’e6’d4’9d’d4’e4’c7’d3’ed ‘da’e3’e6’e3’edf0ltrch … http://method.rihu.ac.ir/pdf_412_57cb7ddf04d763d00fd03b9b21b095b1.html f1rtlch’e6’c7’8e’e5’9d’e5’c7’ed ’98’e1’ed’cf’edf0ltrch : … In the first part, an introduction to the semantic approach is offered. … f1rtlch’c7’d2 ‘d3’e6’ed ‘cf’ed’90’d1f0ltrch f1rtlch’c2’d4’e4’c7’ed’ed ‘c8’c7f0ltrch f1rtlch’c2’d1’c7’c1 ‘dd’ed’e1’d3’e6’dd’c7’e4 ‘e3’d3’e1’e3’c7’e4’a1 ‘c8’d1’d1’d3’ed ‘d3’ed’d1 ‘ca’cd’e6’e1’c7’ca ‘c2’e4 ‘e6 ‘e3’de’c7’ed’d3’e5 ‘c2’e4f0ltrch f1rtlch’c8’c7f0ltrch  …

par }


آشنایي با مفهوم Semantic در HTML,آشنایي با مفهوم Semantic در HTML,آشنایي با مفهوم Semantic در HTML,آشنایي با مفهوم Semantic در HTML, آشنایي با مفهوم Semantic در HTML, آشنایي با مفهوم Semantic در HTML,آشنایي با مفهوم Semantic در HTML,آشنایي با مفهوم Semantic در HTML,آشنایي با مفهوم Semantic در HTML,آشنایي با مفهوم Semantic در HTML,آشنایي با مفهوم Semantic در HTML,آشنایي با مفهوم Semantic در HTML,آشنایي با مفهوم Semantic در HTML,آشنایي با مفهوم Semantic در HTML,آشنایي با مفهوم Semantic در HTML,آشنایي با مفهوم Semantic در HTML,آشنایي با مفهوم Semantic در HTML,آشنایي با مفهوم Semantic در HTML,آشنایي با مفهوم Semantic در HTML,آشنایي با مفهوم Semantic در HTML,آشنایي با مفهوم Semantic در HTML,آشنایي با مفهوم Semantic در HTML,آشنایي با مفهوم Semantic در HTML,آشنایي با مفهوم Semantic در HTML,

آشنایي - با - مفهوم - semantic - در - html,آشنایي - با - مفهوم - semantic - در - html,آشنایي - با - مفهوم - semantic - در - html,آشنایي - با - مفهوم - semantic - در - html,آشنایي - با - مفهوم - semantic - در - html,آشنایي - با - مفهوم - semantic - در - html,آشنایي + با + مفهوم + semantic + در + html,آشنایي + با + مفهوم + semantic + در + html,آشنایي + با + مفهوم + semantic + در + html,آشنایي + با + مفهوم + semantic + در + html,آشنایي + با + مفهوم + semantic + در + html,آشنایي + با + مفهوم + semantic + در + html,آشنایي . با . مفهوم . semantic . در . html,آشنایي . با . مفهوم . semantic . در . html,آشنایي . با . مفهوم . semantic . در . html,آشنایي . با . مفهوم . semantic . در . html,آشنایي . با . مفهوم . semantic . در . html,آشنایي . با . مفهوم . semantic . در . html,آشنایي , با , مفهوم , semantic , در , html,آشنایي , با , مفهوم , semantic , در , html,آشنایي , با , مفهوم , semantic , در , html,آشنایي , با , مفهوم , semantic , در , html,آشنایي , با , مفهوم , semantic , در , html,آشنایي , با , مفهوم , semantic , در , html,آشنایي * با * مفهوم * semantic * در * html,آشنایي * با * مفهوم * semantic * در * html,آشنایي * با * مفهوم * semantic * در * html,آشنایي * با * مفهوم * semantic * در * html,آشنایي * با * مفهوم * semantic * در * html,آشنایي * با * مفهوم * semantic * در * html,

آشنایي با مفهوم semantic در html , آشنایي با مفهوم semantic در html , آشنایي با مفهوم semantic در html , آشنایي با مفهوم semantic در html , آشنایي با مفهوم semantic در html , آشنایي با مفهوم semantic در html , آشنایي با مفهوم semantic در html , آشنایي با مفهوم semantic در html , آشنایي - با - مفهوم - semantic - در - html,آشنایي - با - مفهوم - semantic - در - html,آشنایي - با - مفهوم - semantic - در - html,آشنایي - با - مفهوم - semantic - در - html,آشنایي - با - مفهوم - semantic - در - html,آشنایي - با - مفهوم - semantic - در - html,آشنایي + با + مفهوم + semantic + در + html,آشنایي + با + مفهوم + semantic + در + html,آشنایي + با + مفهوم + semantic + در + html,آشنایي + با + مفهوم + semantic + در + html,آشنایي + با + مفهوم + semantic + در + html,آشنایي + با + مفهوم + semantic + در + html,آشنایي . با . مفهوم . semantic . در . html,آشنایي . با . مفهوم . semantic . در . html,آشنایي . با . مفهوم . semantic . در . html,آشنایي . با . مفهوم . semantic . در . html,آشنایي . با . مفهوم . semantic . در . html,آشنایي . با . مفهوم . semantic . در . html,آشنایي , با , مفهوم , semantic , در , html,آشنایي , با , مفهوم , semantic , در , html,آشنایي , با , مفهوم , semantic , در , html,آشنایي , با , مفهوم , semantic , در , html,آشنایي , با , مفهوم , semantic , در , html,آشنایي , با , مفهوم , semantic , در , html,آشنایي * با * مفهوم * semantic * در * html,آشنایي * با * مفهوم * semantic * در * html,آشنایي * با * مفهوم * semantic * در * html,آشنایي * با * مفهوم * semantic * در * html,آشنایي * با * مفهوم * semantic * در * html,آشنایي * با * مفهوم * semantic * در * html,آشنایي با مفهوم semantic در html , آشنایي با مفهوم semantic در html , آشنایي با مفهوم semantic در html , آشنایي با مفهوم semantic در html , آشنایي با مفهوم semantic در html , آشنایي با مفهوم semantic در html , آشنایي با مفهوم semantic در html , آشنایي با مفهوم semantic در html ,

آشنایي - با - مفهوم - semantic - در - html,آشنایي - با - مفهوم - semantic - در - html,آشنایي - با - مفهوم - semantic - در - html,آشنایي - با - مفهوم - semantic - در - html,آشنایي - با - مفهوم - semantic - در - html,آشنایي - با - مفهوم - semantic - در - html,آشنایي + با + مفهوم + semantic + در + html,آشنایي + با + مفهوم + semantic + در + html,آشنایي + با + مفهوم + semantic + در + html,آشنایي + با + مفهوم + semantic + در + html,آشنایي + با + مفهوم + semantic + در + html,آشنایي + با + مفهوم + semantic + در + html,آشنایي . با . مفهوم . semantic . در . html,آشنایي . با . مفهوم . semantic . در . html,آشنایي . با . مفهوم . semantic . در . html,آشنایي . با . مفهوم . semantic . در . html,آشنایي . با . مفهوم . semantic . در . html,آشنایي . با . مفهوم . semantic . در . html,آشنایي , با , مفهوم , semantic , در , html,آشنایي , با , مفهوم , semantic , در , html,آشنایي , با , مفهوم , semantic , در , html,آشنایي , با , مفهوم , semantic , در , html,آشنایي , با , مفهوم , semantic , در , html,آشنایي , با , مفهوم , semantic , در , html,آشنایي * با * مفهوم * semantic * در * html,آشنایي * با * مفهوم * semantic * در * html,آشنایي * با * مفهوم * semantic * در * html,آشنایي * با * مفهوم * semantic * در * html,آشنایي * با * مفهوم * semantic * در * html,آشنایي * با * مفهوم * semantic * در * html,

آشنایي - با - مفهوم - semantic - در - html,آشنایي - با - مفهوم - semantic - در - html,آشنایي - با - مفهوم - semantic - در - html,آشنایي - با - مفهوم - semantic - در - html,آشنایي - با - مفهوم - semantic - در - html,آشنایي - با - مفهوم - semantic - در - html,آشنایي + با + مفهوم + semantic + در + html,آشنایي + با + مفهوم + semantic + در + html,آشنایي + با + مفهوم + semantic + در + html,آشنایي + با + مفهوم + semantic + در + html,آشنایي + با + مفهوم + semantic + در + html,آشنایي + با + مفهوم + semantic + در + html,آشنایي با مفهوم semantic در html , آشنایي با مفهوم semantic در html , آشنایي با مفهوم semantic در html , آشنایي با مفهوم semantic در html , آشنایي با مفهوم semantic در html , آشنایي با مفهوم semantic در html , آشنایي با مفهوم semantic در html , آشنایي با مفهوم semantic در html , آشنایي با مفهوم semantic در html , آشنایي با مفهوم semantic در html , آشنایي با مفهوم semantic در html , آشنایي با مفهوم semantic در html , آشنایي . با . مفهوم . semantic . در . html,آشنایي . با . مفهوم . semantic . در . html,آشنایي . با . مفهوم . semantic . در . html,آشنایي . با . مفهوم . semantic . در . html,آشنایي . با . مفهوم . semantic . در . html,آشنایي . با . مفهوم . semantic . در . html,آشنایي , با , مفهوم , semantic , در , html,آشنایي , با , مفهوم , semantic , در , html,آشنایي , با , مفهوم , semantic , در , html,آشنایي , با , مفهوم , semantic , در , html,آشنایي , با , مفهوم , semantic , در , html,آشنایي , با , مفهوم , semantic , در , html,آشنایي * با * مفهوم * semantic * در * html,آشنایي * با * مفهوم * semantic * در * html,آشنایي * با * مفهوم * semantic * در * html,آشنایي * با * مفهوم * semantic * در * html,آشنایي * با * مفهوم * semantic * در * html,آشنایي * با * مفهوم * semantic * در * html,

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب